ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 – 20/05/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 – 20/05/2020

20 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α΄) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν.3996/2011

Με το με α.π. Φ.80000/οικ12708/557/26-3-2020 κοινοποιούμενο έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ( ΑΔΑ: ΩΩΑ746ΜΤΛΚ-ΗΓ6)
γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρ. 28 του ν. 4670/2020 και δόθηκαν οδηγίες
για την εφαρμογή τους . Στη παρ. Δ ΄του εγγράφου διατυπώνεται η ερμηνεία της
διάταξης της παρ. 10 του άρθρ. 28.
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν
λόγω γήρατος με τις διατάξεις του άρθρ. 37 του ν.3996/2011 ( ο γονέας, ο σύζυγος
ή ο αδελφός αναπήρου), στην περίπτωση που το ανάπηρο παιδί ή η/ο σύζυγος ή
ο/η αδελφός/ή αυτοαπασχοληθεί ή αναλάβει εργασία (για την οποία καταρχήν
προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία ή
η αυτοαπασχόληση), δύνανται πλέον να υποβάλουν νέα αίτηση συνταξιοδότησης,
προκειμένου να κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο
υποβολής αυτής της νέας αίτησης.
Ευνόητο είναι ότι η νέα εγκριτική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
θα αναγγέλλει και τη διακοπή της σύνταξης που είχε χορηγηθεί και έχει ανασταλεί
με βάση το άρθρ. 37 του ν.3996/2011 , από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της
νέας παροχής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος με άλλη διάταξη και απορριφθεί το αίτημα, εξακολουθεί να ισχύει το
αναγνωρισθέν δικαίωμα συνταξιοδότησης με το άρθρ. 37 του ν.3996/2011.
Η διάταξη της παρ. 10 του άρθρ. 28 του ν.4670/2020 εφαρμόζεται τόσο για
τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της (28/2/2020) και εφεξής όσο και για τις εκκρεμείς αιτήσεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με
έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από τότε ( 28/2/2020) .

Συνημμένα Αρχεία