ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 / 22-04-2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 / 22-04-2019

22 Απριλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης
Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
ΜΕΛΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ
– Τα μέλη/εταίροι των Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων εταιρειών καθώς και των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον ο σκοπός των εταιρειών αυτών συνιστά δραστηριότητα
επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις
διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 1 του Π.Δ. 258/2005).
– Ο εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις
του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
– Τα μέλη/εταίροι πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Tα
πρόσωπα αυτά δύνανται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.
Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. β΄)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
– Τα μέλη/εταίροι των ως άνω εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε) που ασκούν παράλληλα και
καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία έναντι αμοιβής, , για την άσκηση των καθηκόντων
διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑΕΤΑΜ (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1759/88).
– Εταίρος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην
ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
– Εταίρος Πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε.( παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12
περ. α΄)
– Διαχειριστής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου (Τρίτο Πρόσωπο)
υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 Α.Ν. 1846/51)
– Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό
ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.
Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρ. 116 Ν.4072/12)

Συνημμένα Αρχεία