ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/24-05-2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/24-05-2019

24 Μαΐου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γεν. Δ/νση Εισφορών – Δ/νση Ασφάλισης

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.
4554/2018

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα νεότερα έγγραφα του Υπουργείου, στο πεδίο εφαρμογής των
  νέων διατάξεων εμπίπτουν οι σχολικοί φύλακες που απασχολήθηκαν σε προγράμματα εργασιακής
  εμπειρίας με την ειδικότητα του Σχολικού Φύλακα, σε όποιο στάδιο διοικητικής διαδικασίας βρίσκεται η
  υπόθεσή τους και ανεξαρτήτως προσφυγής ή όχι στα αρμόδια δικαστήρια και τυχόν αποτελέσματος
  αυτών.
  Επιπλέον επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν και όσοι από τους
  σχολικούς φύλακες έχουν υπαχθεί στη διάταξη του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 και αναγνώρισαν το
  συνολικό ή μέρος του χρόνου ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή/και στο τ. ΕΤΕΑ, κατόπιν εξαγοράς.
 2. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  ¾ Κλάδοι ασφάλισης
  Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τα υπ’ αριθμ. Φ.10141/50289/1369/9-10-2018,
  Φ.10141/62521/1731/29-1-2019 και Φ.10141/16067/419/12-4-2019 έγγραφα του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α., οι
  σχολικοί φύλακες που απασχολήθηκαν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας θα πρέπει να έχουν
  πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ήτοι σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας ασφάλισης
  ΕΦΚΑ και για όλους τους φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς, τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει.
  Κλάδοι ασφάλισης: Κύρια σύνταξη, Επικουρική, Ασθένεια σε Είδος και Χρήμα, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ
  αναλόγως επιμεριζόμενα.
  -¾ Εργοδοτικές εισφορές (ΔΗΜΟΙ)
  Οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές που έχουν καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν σε Δήμους για
  τα εν λόγω πρόσωπα, θα εξοφληθούν σε δόσεις που θα ορισθούν με απόφαση των Διοικητικών
  Συμβουλίων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, απαλλαγμένες από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους,
  προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

  -¾ Εισφορές ασφαλισμένων
  Οι αναλογούσες εισφορές των ασφαλισμένων σχολικών φυλάκων δεν αναζητούνται. Τυχόν
  καταβληθείσες εισφορές από τους ασφαλισμένους δεν επιστρέφονται.
  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα (σχολικοί φύλακες) επιθυμούν να
  καταβάλλουν οι ίδιοι τις αναλογούσες εργατικές εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση, μπορούν
  να υποβάλλουν αίτηση έως την 28/7/2019 στην Υπηρεσία ΕΦΚΑ της έδρας του Εργοδότη (Δήμος).
 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Λόγω των διαφορετικών περιπτώσεων που αφορούν σχολικούς φύλακες που απασχολήθηκαν σε
  προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διάφορους δήμους σε όλη την επικράτεια της
  χώρας καθώς και των προσφυγών που έχουν κατατεθεί σε πληθώρα διοικητικών πρωτοδικείων
  ανεξαρτήτως αποτελέσματος αυτών και προκειμένου να επιτευχθεί η πιστή και ορθή εφαρμογή των
  νέων διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο οι περιπτώσεις σχολικών φυλάκων να εξετάζονται αναλόγως και να
  ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε περίπτωση ως εξής:
  -¾ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α : ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑΕΤΑΜ, ΟΥΤΕ ΑΣΚΗΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 40 ΤΟΥ Ν.3996/2011 Η΄ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
  248 ΤΟΥ Ν. 4281/2014
  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία ΕΦΚΑ που ανήκει η έδρα του
  εργοδότη (Δήμου) και να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
  α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) στην οποία θα αιτείται την υπαγωγή του στις
  νέες διατάξεις, θα δηλώνει υπεύθυνα την χρονική περίοδο απασχόλησης καθώς και αν έχει
  αναγνωρίσει χρόνο απασχόλησης στα συγκεκριμένα προγράμματα και για ποιο χρονικό διάστημα.
  Επιπλέον, στην συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να δηλώνει, αν επιθυμεί να καταβάλλει τις
  αναλογούσες εργατικές εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που επιθυμεί την
  καταβολή τους θα πρέπει να δηλώσει αν θα καταβάλλει εισφορές για το συνολικό χρονικό διάστημα
  απασχόλησης ή τμήμα αυτού.
  β. Βεβαίωση από τον εργοδότη (Δήμο) για το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε σε
  πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας με την ειδικότητα του σχολικού φύλακα. Σε περίπτωση που ο
  ασφαλισμένος επιθυμεί να καταβάλλει τις αναλογούσες εργατικές εισφορές θα πρέπει παράλληλα να
  προσκομίσει και Βεβαίωση από τον Δήμο για τις αποδοχές που λάμβανε για κάθε επιμέρους χρονικό
  διάστημα.

  -¾ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β :ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Τ.Δ.Ε.
  τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΗΣ
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
  Θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της Περίπτωσης Α (Αίτηση – Βεβαίωση από τον Δήμο
  κ.λ.π.) δηλώνοντας ότι η υπόθεση είναι σε εκκρεμότητα ενώπιον της Τ.Δ.Ε.
  Στη συνέχεια οι συγκεκριμένες υποθέσεις σχολικών φυλάκων που δεν έχουν εκδικαστεί, θα πρέπει
  να αναζητηθούν από τον Β/θμιο έλεγχο και να αναπεμφθούν στο αρμόδιο Τμήμα του Α/θμιου
  ελέγχου, για να προβεί στην ασφαλιστική τακτοποίηση.

-¾ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Δ.Ε. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Θα ακολουθείται η διαδικασία της Περίπτωσης Α και στην περίπτωση που:
• Η προσφυγή δεν έχει συζητηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση παραίτησης του
προσφεύγοντα προς το αρμόδιο δικαστήριο και εν συνεχεία η σχετική Βεβαίωση από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο θα υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ της
έδρας του εργοδότη προκειμένου να ακολουθήσει η ασφαλιστική του τακτοποίηση.
• H προσφυγή έχει εκδικαστεί και ανεξαρτήτως αποτελέσματος αυτής, θα αναζητηθούν τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ασφαλιστική του
τακτοποίηση.

 1. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
  248 ΤΟΥ Ν. 4281/2014
  Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ο χρόνος που έχει διανυθεί από την
  πρώτη ημέρα σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την ειδικότητα του σχολικού
  φύλακα αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.
  Ως εκ τούτου και ο χρόνος που εξαγοράστηκε στα προγράμματα αυτά ως πλασματικός, νοείται
  πλέον ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στον
  πλασματικό χρόνο και επομένως οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αναγνωρίσουν το σύνολο του
  επιτρεπόμενου κάθε φορά, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
  Στις περιπτώσεις που ο μέχρι τώρα εξαγοραζόμενος χρόνος υπολείπεται του χρόνου των 5
  ετών που έδινε την δυνατότητα η συγκεκριμένη ρύθμιση, τότε οι Δήμοι θα συνεχίσουν να
  καταβάλλουν τις δόσεις που υπολείπονται και αφορούσαν τις εργοδοτικές εισφορές, χωρίς
  τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, και για όλο το χρονικό διάστημα που έχει απομείνει
  μέχρι την συμπλήρωση των 5 ετών.

  Όσον αφορά τα υπολειπόμενα ποσά μηνιαίων δόσεων που αφορούν τις εισφορές
  ασφαλισμένου, από 29/1/2019 πλέον δεν αναζητούνται.
  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί και επιλέξει να συνεχίσει να
  καταβάλλει τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις, θα πρέπει να υποβάλλει έως 28/7/2019, σχετική
  αίτηση στο Υποκ/μα που εκδόθηκε η αρχική απόφαση, στην οποία θα αναφέρει την βούλησή του
  αυτή (Υπόδειγμα 2).
  Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία ασφαλιστικής τακτοποίησης των σχολικών φυλάκων καθώς
  και του τρόπου καταλογισμού των εργοδοτικών εισφορών στους Δήμους θα δοθούν άμεσα με
  νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μισθωτών.
  Επιπλέον, όσον αφορά την δυνατότητα λήψης μεγαλύτερης συνταξιοδοτικής παροχής στους
  ασφαλισμένους σχολικούς φύλακες που επιθυμούν να καταβάλλουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές
  εισφορές καθώς και για εκείνους που έχουν εξαγοράσει χρόνο απασχόλησης και έχουν ήδη
  συνταξιοδοτηθεί θα δοθούν οδηγίες από την αρμόδια Γενική Δ/νση Συντάξεων.