ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27- 16/06/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27- 16/06/2020

16 Ιουνίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1.Για τον κλάδο Ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε
εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και
κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.
Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και
κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.

 1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν.4144/2013 όπως ισχύει, ο
  Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους
  Οργανισμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την
  Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την
  επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
  (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)».
  Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε από τις
  διατάξεις του Ν.4254/2014, ορίζονται:
  Α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής
  Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ( Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.).
  Β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)
  Γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)
  ∆) Εισφορά 1% υπέρ Ο.Ε.Κ., προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περ. β΄εδάφιο 1ο
  του Ν.∆. 2963/1954 (Α΄195) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η εισφορά αυτή δύναται
  να βαρύνει τον οικείο εργοδότη εν όλω ή εν μέρει εφόσον αναλάβει το αντίστοιχο βάρος.
  Ε) Εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο.
  Κατά συνέπεια, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 από
  1/6/2020 επέρχεται μείωση κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) στην εισφορά της ανωτέρω
  αναφερόμενης περίπτωσης ∆’ που αφορά σε εισφορά υπέρ Ο.Ε.Κ., έτσι ώστε αυτή
  διαμορφώνεται από 1% σε 0,85%.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020) ως
ημερομηνία έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1/6/2020.
Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον
ανωτέρω πίνακα θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης
από 1/6/2020 και εφεξής.

Συνημμένα Αρχεία