ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 – 03/06/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 – 03/06/2019

3 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4583/18.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/2018 ορίζεται ότι:
  «1. Από 1/1/2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών
  εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση
  του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των
  μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες
  προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
  παρόντος άρθρου.»
  Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-2-2019 (ΦΕΚ
  681/Β’/ 28-2-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι:
  «1. Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ.1,3
  και 9 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει με το με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α’
  236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το
  άρθρο 3 το Ν.4578/2018 (Α΄200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών,
  όπως αυτές ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους
  μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής
  απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.»
 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2019 πρόγραμμα
  επιδότησης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε
  ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας
  έως 25 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της εργασίας των νέων εργαζομένων έως 25 ετών.
 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  Σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., δικαιούχοι υπαγωγής στο εν λόγω
  πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να
  πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 4. Θα πρέπει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να
  δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
 5. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με
  ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή
  μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
 6. Οι εργοδότες των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν την εργατική
  νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει
  υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις
  όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω.
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 7 της ίδιας ΚΥΑ αποκλείονται από το
  πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες των επιχειρήσεων που
  παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των
  παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017 (Α΄137).
  Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι:
  «1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή
  σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν
  έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
  α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
  Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
  χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011( Β΄266), όπως
  εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
  αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο(2) πράξεις επιβολής προστίμου
  από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
  εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
  από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
  Οι υπό α΄και β΄κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
 7. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω
  των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης
  Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η
  οποία διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας,
  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή
  της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν
  επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 1.»ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ
 8. Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικώνεισφορών οριοθετείται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας τουεργαζόμενου/ης νέου/ας κάτω των 25 ετών και μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25οέτος της ηλικίας του/της εν λόγω εργαζόμενου/ης.Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναιπρογενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένηαπό την 01/01/2019 και εφεξής.