ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 – 11.05.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 – 11.05.2021

11 Μαΐου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

 Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ
Α΄235/26.11.2020) «Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου
Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι)» και τις
διευκρινιστικές οδηγίες της αρ. πρωτ. Δ.15/Δ΄/οικ.51646/2034/17.12.2020 (ΑΔΑ:
96ΟΓ46ΜΤΛΚ-6ΝΣ) εγκυκλίου της ΓΓΚΑ, με τις οποίες προβλέπεται ότι για το χρονικό
διάστημα 1/1/2016 έως 31/12/2016, νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοιπροπονητές του π. ΟΑΕΕ-π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική
κατηγορία και ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής των εισφορών.
Γενικά
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3655/2008, ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι, οι
ασφαλισμένοι στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, εντάσσονται από1.8.2008 στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ και καθίστανται ασφαλισμένοι του.
Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών τους εξακολούθησαν να εφαρμόζονται
οι διατάξεις του καταστατικού τους.


Β. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4338/2015, από 1.1.2016 η διοργάνωση και
διεξαγωγή των ιπποδρομιών ανατέθηκε στην εταιρία Ιπποδρομίες ΑΕ, χωρίς να
προβλέπεται υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
για το έτος 2016.
Γ. Το ασφαλιστικό καθεστώς κλάδου κύριας σύνταξης των ανωτέρω ασφαλισμένων δεν
έχει διαφοροποιηθεί με την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
Συνεπώς, τα εν λόγω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς
π. ΟΑΕΕ. Ως προς τον προσδιορισμό και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μετά την
1.1.2017 εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4387/2016, που διέπουν τους
ελεύθερους επαγγελματίες, όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις των άρθρων του
Ν. 4670/2020.
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι
του π. ΟΑΕΕ – πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, για το έτος 2016, για τους οποίους
προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα για την διαχείριση του μητρώου, ασφάλισης
και εισφορών.
Ασφαλιστική κατηγορία κατάταξης για το έτος 2016 – Καταβολή Εισφορών
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, για το έτος 2016, για παλαιούς και νέους
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ, προπονητές, προβλέπεται:

 1. Η κατάταξή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του Π.Δ.
  258/2005, όπως ίσχυε, και η καταβολή ποσού 152,41€ μηνιαίως για ασφαλιστικές
  εισφορές Κλάδου Σύνταξης, (όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά το έτος 2016).
  Επιπλέον συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας, 10€
  (ΟΑΕΔ).
 2. Η καταβολή των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να
  πραγματοποιηθεί:
 • Εφάπαξ, έως την 30.6.2021, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων και
  προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Τμηματική καταβολή σε ισόποσες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των
  μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης εντός του έτους
  2016, εφόσον έως την 30.6.2021 υποβληθεί αίτηση ρύθμισής τους.
  Καθυστέρηση καταβολής ποσού δόσης επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες
  προσαυξήσεις.
  Προσοχή: Εφόσον, οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές, δεν εξοφληθούν ή
  ρυθμιστούν έως την 30.6.2021, επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
  Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το
  προσωπικό αρμοδιότητος σας.

Συνημμένα Αρχεία