ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 – 05/06/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 – 05/06/2019

5 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.

Α. Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 ν. 2963/01, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
δόθηκε η δυνατότητα στα Κ.Τ.Ε.Λ. να μετατραπούν από κοινοπραξίες σε ανώνυμες εταιρίες, με τις εξής
μορφές:
► ΚΤΕΛ ΑΕ περίπτωση α΄
Οι μέτοχοι της συγκεκριμένης μορφής ΚΤΕΛ Α.Ε έχουν εισφέρει σ’ αυτήν την κυριότητα
των λεωφορείων τους.
Η αξία των λεωφορείων σε συνδυασμό με λοιπά στοιχεία του ενεργητικού αποτελούν το κεφάλαιο
της εταιρείας.
Η συμμετοχή κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας είναι σύμφωνη και αναλογική με την αξία
των εισφερόμενων λεωφορείων.
Οι μετοχές πλέον κάθε μετόχου αντιπροσωπεύουν μερίδιο του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι κατέχουν μόνο ονομαστικές μετοχές χωρίς εμπράγματα δικαιώματα στα
λεωφορεία, καθόσον αυτά έχουν εισφερθεί κατά κυριότητα στην ΚΤΕΛ ΑΕ.

► ΚΤΕΛ ΑΕ περίπτωση β΄
Μέτοχοι των εν λόγω ανωνύμων εταιρειών μπορούν να είναι οι μέτοχοι του μετατραπέντος ΚΤΕΛ
εφόσον:

 • έχουν εισφέρει σε χρήμα για τη δημιουργία κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και
 • διατηρούν την κυριότητα επί λεωφορείων Δ.Χ, τα οποία εκμισθώνουν στην
  Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε.
  Το κεφάλαιο της Α.Ε αποτελείται από το ενεργητικό του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ και την εις χρήμα
  καταβολή των μετόχων.
  Η συμμετοχή κάθε μετόχου στο κεφάλαιο είναι ανάλογη στη συμμετοχή που είχαν στο
  μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.
 • Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ Α.Ε
  Στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:
 1. ΜΕΤΟΧΟΙ Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε της περίπτωσης α΄
  Οι μέτοχοι της περίπτωσης αυτής, ανεξαρτήτως ποσοστού, ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
  π. Ο.Α.Ε.Ε και εισφοροδοτούνται ως μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις
  των άρθρων 39 και 41 του Ν. 4387/16.
  Στην περίπτωση που ασκούν παράλληλα μισθωτή εργασία στην ίδια ΚΤΕΛ ΑΕ με οποιαδήποτε ειδικότητα –
  συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού – ή σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, ή ασκούν άλλη
  δραστηριότητα ως μη μισθωτοί, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου
  36 ν.4387/16.
 2. ΜΕΤΟΧΟΙ Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε της περίπτωσης β΄
  ► Οι Μέτοχοι της περίπτωσης αυτής, ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε και
  εισφοροδοτούνται ως μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39
  και 41 του Ν. 4387/16.
  ► Οι Μέτοχοι που οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο λεωφορείο Δ.Χ ασφαλίζονται ως εξής:
  – εάν το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου/ων Δ.Χ είναι ίσο ή μικρότερο του 10% ασφαλίζονται
  μόνο ως μισθωτοί και εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4387/16.
  – εάν το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου/ων Δ.Χ είναι μεγαλύτερο του 10%,
  ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε μόνο ως μη μισθωτοί –
  ελεύθεροι επαγγελματίες.
  Στην περίπτωση που ασκούν παράλληλα άλλη μισθωτή εργασία ή ασκούν άλλη δραστηριότητα ως μη
  μισθωτοί, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 ν.4387/16.
  Επισήμανση:
 3. Το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του/των λεωφορείων υπολογίζεται επί της κυριότητάς του/των.
 4. Για τον υπολογισμό του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη η κυριότητα επί εκάστου λεωφορείου και όχι
  αθροιστικά.
  Μετά τα ανωτέρω για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, θα πρέπει να
  ελέγχονται τα κάτωθι κριτήρια:
  – Η διατήρηση ή μη της κυριότητας των λεωφορείων από τους μετόχους της ΚΤΕΛ Α.Ε.- Το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου ΔΧ (μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο του 10% για την περ.
  β΄)
  – Η οδήγηση ή μη των «συνιδιόκτητων» λεωφορείων (περ.β΄)
  – Η παράλληλη άσκηση άλλης μισθωτής ή μη μισθωτής απασχόλησης

  Γ. Ισχύς νέου ασφαλιστικού καθεστώτος
  Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2019.

Συνημμένα Αρχεία