ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – 03/03/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – 03/03/2020

3 Μαρτίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Διεύθυνση Εισφορών
Δ/νση Εισφορών Μη μισθωτών

 
Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.

 1. Γενικές Αρχές
  Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα:
  – Θεσπίζονται έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες και
  Αυτοαπασχολούμενους και μία (1) η οποία θεωρείται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που
  απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη ασφάλισης καi
  έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για ασφαλισμένους του π.ΟΓΑ.
  Κατώτατη, εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.
  – Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά την 2η ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.
  – Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.
  – Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται με την υποβολή
  ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη στον Κλάδο Υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία
  του Κλάδου Σύνταξης.
  – Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος
  κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.
  – Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά
  έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την
  1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας,
  παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
  – Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση,
  προσδιορίζεται κατώτατη, κατά περίπτωση, κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο
  των δραστηριοτήτων. Εφόσον το ποσό των εισφορών από την μισθωτή απασχόληση
  υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη
  διαφορά.
  Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας καταβάλλοντας την αντίστοιχη
  διαφορά κλάδου σύνταξης.
  – Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (Ελ.
  Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος/Αγρότης) θεσπίζεται η καταβολή μιας εισφοράς με
  κατάταξη σε μία εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και
  Αυτοαπασχολούμενων με ελεύθερη επιλογή.
  – Οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2020 καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία
  εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
 2. Έναρξη Ισχύος
  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο,
  ορίζεται η 01.01.2020.
 3. Πεδίο Εφαρμογής
  Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
  σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, και οι οποίοι:
 • κατά την 31.12.2019 είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εισφορών Μη Μισθωτών
 • έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ασφάλιση μετά την 1.1.2020.

Συνημμένα Αρχεία