ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – 25/01/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – 25/01/2019

25 Ιανουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018

 1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  Με την πιο πάνω σχετική (1) ΥΑ, καθορίζεται η πληγείσα περιοχή στα όρια του Νομού
  Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
  της παρούσας οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν, είναι οι ακόλουθες:
 3. Αναστολή της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της χρονικής
  περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 έως Φεβρουάριο 2019 καθώς και δόσεων εκκαθάρισης που
  έχουν προκύψει από διαδικασία εκκαθάρισης με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής
  από την 1η
  του μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός (01/10/2018 – 31/03/2019) ήτοι
  για έξι μήνες
 4. Αναστολή μέχρι 31/03/2019 της καταβολής δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση
  καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.
 5. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων, έως 31/12/2016 και των δόσεων εκκαθάρισης
  ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από 01/01/2017, μέχρι το τέλος του
  προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη ο σεισμός με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και
  λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας.
 6. Μετά τη λήξη της αναστολής (01/04/2019), οφειλόμενες δόσεις εκκαθάρισης που
  ετέθησαν σε αναστολή (περ. 1) και ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης (3.),
  εξοφλούνται σε 12 ισόποσες δόσεις (ΚΕΑΟ).
 7. Μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές της περιόδου αναστολής, αναζητούνται και
  εξοφλούνται μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθ. 21/2018 εγκύκλιος).
 8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
  Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. 1 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ,υποβάλλεται
  Αίτηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επαγγελματικής
  εγκατάστασης – δραστηριότητας, μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος
  της, ήτοι μέχρι 31/01/2019. (επισυνάπτεται συν/νο σχέδιο αίτησης).
  Εφόσον η αίτηση του ασφαλισμένου αφορά και ή μόνο (σε περίπτωση διακοπής/παύσης
  εργασιών) σε αναστολή δόσεων ρύθμισης, αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται στο ΚΕΑΟ, για
  ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
 9. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
  Ο προσδιορισμός της ρυθμιζόμενης οφειλής, το ποσό δόσης, οι όροι ρύθμισης και η απώλεια
  δικαιώματος συνέχισής της θα οριστούν από το ΚΕΑΟ, μετά τη βεβαίωση του συνόλου της
  οφειλής.
 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
  Τα πρόσωπα που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρ.1 της Υπουργικής Απόφασης:
  – κατά την περίοδο της αναστολής, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι
  – Κατά την περίοδο της ρύθμισης, χορηγείται ενημερότητα εφόσον καταβάλλονται οι
  προβλεπόμενες δόσεις (με τα αναλογούντα Τ.Κ – προσαυξήσεις σε περίπτωση
  εκπρόθεσμων καταβολών) και οι απαιτητές τρέχουσες εισφορές.
 11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
  Περίοδος αναστολής
  Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση παρέχεται
  ασφαλιστική ικανότητα για παροχές περίθαλψης.
  Ο χρόνος ισχύος λήγει την 31/03/2019.
  Περίοδος ρύθμισης
  Στους ασφαλισμένους που εντάσσονται στη ρύθμιση των 12 δόσεων παρέχεται ασφαλιστική
  ικανότητα για παροχές περίθαλψης .
  Ο χρόνος ισχύος προσδιορίζεται από την προθεσμία καταβολής της απαιτητής δόσης ή
  τρέχουσας εισφοράς.
 12. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
  Τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων
  και εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών
  μέτρων. Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται
  οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του
  ίδιου νόμου.
 13. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  Η επεξεργασία και η διαχείριση των αιτημάτων υπαγωγής στις πιο πάνω ρυθμίσεις, των ελ.
  επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική
  εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από το σεισμό της 26ης
  Οκτωβρίου 2018 καθώς και η καταχώρησή τους στο ΜΣ θα γίνεται από τα αρμόδια
  υποκαταστήματα ΕΦΚΑ μη Μισθωτών που υπάγονται οι ασφαλισμένοι.
  Επισημαίνεται ότι, οδηγίες για την διεκπεραίωση των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη
  διευκρίνιση για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.
  Για τις προβλεπόμενες από τη σχετική Υπουργική Απόφαση ρυθμίσεις για εργοδότες/μισθωτούς
  έχει εκδοθεί η αριθμ. 2/2019 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών.