ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31- 12/06/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31- 12/06/2019

12 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Δ/νση Παροχών & Υγείας 

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40  του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ)
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4337/2015, στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα
που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης,
εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν είναι
μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως
ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του
ποσού των 20.000€ για τον τ. ΟΑΕΕ και 15.000€ για το τ. ΕΤΑΑ και 4.000€ για τον τ. ΟΓΑ.

Το παραπάνω ποσό οφειλής, συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης
σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις σαράντα (40).
Από 17/05/2019 με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του
ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/17.5.2019), ισχύουν τα ακόλουθα: τα ανωτέρω ποσά οφειλής
συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που
δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
(γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα
απονομής της σύνταξης.
Με την παρ. β του άρθρου 40 επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση στον τρόπο
παρακράτησης των οφειλόμενων εισφορών σε υποψηφίους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.
Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα
υποβληθούν από 01.10.2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη
ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν.4611/19 έως 30.09.2019.

Ειδικότερα,
α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της
μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί, όπως
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω με το μέγιστο αριθμό δόσεων εξήντα (60).
β) Εάν μετά από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής η σύνταξη παραταθεί εκ νέου αλλά με
συντάξιμο ποσοστό μικρότερο από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μηνιαίας δόσης
επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο.
γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και
τόκοι), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης,
γνωστοποιείται στο συνταξιούχο με σχετικό έγγραφο οφειλής και αναζητείται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€.
Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος που θα υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις 5/10/2019 με
χρόνο ασφάλισης μόνο του πρώην Ο.Α.Ε.Ε κρίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του
ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% για ορισμένο χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24)
μηνών, με αρχική οφειλή 20.000€. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση
με παρακράτηση της οφειλής σε 60 μηνιαίες δόσεις (20.000€/60= 333,33€).
1) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για παράταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την
Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ για άλλους δώδεκα (12) μήνες με το ίδιο ποσοστό
αναπηρίας (80%), εκδίδεται απόφαση παράτασης συνταξιοδότησης και η παρακράτηση της
οφειλής συνεχίζεται όπως είχε οριστεί στην αρχική του απόφαση συνταξιοδότησης, για άλλους
δώδεκα (12) μήνες.
2) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για νέα παράταση από την Υγειονομική Επιτροπή του
ΚΕΠΑ, για δώδεκα (12) μήνες με ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούται μικρότερο ποσό
σύνταξης.
Από την οφειλή του έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό των 11.999,88€ (36333,33€) και το υπόλοιπο της οφειλής ανέρχεται στο ποσό των 8.000,12€ το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις (8.000,12€ /60=133,34€). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των 12 παραπάνω μηνών έχουν κρατηθεί (133,34€12=1.600,08€).
3) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος μετά από νέα υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑ, λαμβάνει μη
συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, εκδίδεται απορριπτική απόφαση σύνταξης.
Το ποσό οφειλής που υπολείπεται ύψους 6.400,04€ (20.000€-11.999,88€-1.600,08€)
γνωστοποιείται στο συνταξιούχο με έγγραφο οφειλής, με δίμηνη προθεσμία καταβολής.
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού, τότε αυτό, βεβαιώνεται στο Κ.Ε.Α.Ο
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ν.4611/2019 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ
30.09.2019
Αναφορικά με το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, για τα πρόσωπα που
δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν.4611/2019, για τους
οποίους αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκ. 24/2019 της Γενικής Δ/νσης Εισφορών και
για τους λοιπούς όρους (εφάπαξ καταβολή, απόρριψη συνταξιοδοτικών αιτημάτων, λήξη
συνταξιοδοτικού δικαιώματος…..), ισχύουν όσα αναφέρονται στην σχετική εγκ. 30/2019 της
Γενικής Δ/νσης Συντάξεων.

Συνημμένα Αρχεία