ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 – 24/07/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 – 24/07/2017

24 Ιουλίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση

Με την πιο πάνω σχετική Εγκύκλιο έχουν χορηγηθεί οδηγίες για τους
όρους, προϋποθέσεις και τρόπο εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
Με την παρούσα, σας επανακοινοποιούμε τις περιπτώσεις Β και Γ του
κεφαλαίου 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ
ΜΙΣΘΩΤΏΝ της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7) λόγω εκ
παραδρομής απεικόνισης των χρονολογιών ασφαλισμένων σε διακοπή. Οι
διορθώσεις σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες.

Ειδικότερα:
– Αιτήσεις υποβληθείσες από 13/5/2016 έως και 31/12/2016
Ενεργοί ασφαλισμένοι
Η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015).
Ασφαλισμένοι σε διακοπή
• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως
μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά
περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή
αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).
• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016 η
εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.
Γ. Αιτήσεις υποβληθείσες από 1/1/2017 και εφεξής
Ενεργοί ασφαλισμένοι
Εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την
εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.
Ασφαλισμένοι σε διακοπή
• Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη
ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά
περίπτωση (586,08€ για ελεύθερους επαγγελματίες ή
αυτοαπασχολούμενους ή 410,26€ για ασφ/νους πρώην ΟΓΑ).
• Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016 η εισφορά
υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσμα του έτους 2015.
• Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017 εκκρεμεί ο
προσδιορισμός της εισφοράς καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των
εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

Συνημμένα Αρχεία