ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 – 21.5.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 – 21.5.2021

21 Μαΐου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθιερώνεται η υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να χορηγεί πλέον προσωρινή
σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όταν υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική
αίτηση συνταξιοδότησης για τους εν λόγω ασφαλιστικούς κινδύνους, χωρίς δήλωση
συναίνεσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων (η σχετική διάταξη της περ. α της παρ. 7
καταργήθηκε).
Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης κατά τα λοιπά εξακολουθεί να διέπεται
από τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020
(εγκ. 30/2021). Για παράδειγμα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος
όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (περ. η της παρ. 7 του άρθρου 115). Όμως, αν
μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη
του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.
Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να μεριμνήσει
για την ενσωμάτωση των κοινοποιούμενων διατάξεων στο μηχανογραφικό σύστημα.

Συνημμένα Αρχεία