ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 12/06/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 12/06/2019

12 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια χορήγησης ειδικής επιδότησης ανεργίας σε πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ.Α.Ε.)

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  Στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας και ασφάλισης εργαζομένων της επιχείρησης
  «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» εντάσσονται τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες
  προϋποθέσεις:
  • Ήταν εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία Ε.Β.Ζ. Α.Ε., η σύμβαση
  τους καταγγέλθηκε εντός πέντε μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4587/2018, ήτοι έως
  23/5/2019 και κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος
  της ηλικίας τους.
  Στο πρόγραμμα εντάσσονται και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από
  την ηλικία των 62 ετών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Έχουν απασχοληθεί στην εν λόγω εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για
  τουλάχιστον μία πενταετία πριν από την δημοσίευση του Ν. 4587/2018 (24-12-2018).
  • Δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την είσοδό τους στο
  πρόγραμμα.
 2. ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Η ειδική επιδότηση της ανεργίας και η ασφάλιση αρχίζει από την αυτοπρόσωπη εμφάνιση
  των δικαιούχων στον ΟΑΕΔ, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση
  από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή πλήρους κύριας σύνταξης γήρατος
  και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες.
  Όσοι από τους δικαιούχους, μετά την ένταξη τους στο πρόγραμμα, συμπληρώσουν τις
  προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα έως και
  τη λήξη της εξηντάμηνης (60 μήνες) διάρκειάς του, εκτός εάν ασκήσουν το δικαίωμα
  συνταξιοδότησης με αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της επιδότησης θα πρέπει να
  τοποθετείται στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο ασκείται αυτό το δικαίωμα, δεδομένου ότι,
  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η έναρξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
  τοποθετείται στην πρώτη ημέρα του επόμενου της άσκησης του δικαιώματος μήνα (άρθρο 1 του Ν.
  4554/2018).
  Επιπλέον, η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας διακόπτεται με τη συμπλήρωση των
  προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη και αναστέλλεται στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε
  μορφή απασχόλησης των επιδοτούμενων.
 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των δικαιούχων
  στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, για όλους τους κλάδους ασφάλισης στους οποίους
  ασφαλίζονταν ως μισθωτοί και τους αναγνωρίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά
  μήνα.
  Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και
  ασφάλισης και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για
  συνταξιοδότηση.
  Συνεπώς, οι δικαιούχοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται στους ίδιους φορείς και για τους ίδιους
  κλάδους (δηλαδή με τα ίδια πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης ), στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι
  κατά το χρόνο παροχής της εργασίας τους στην ανωτέρω επιχείρηση και για 25 ημέρες ανά μήνα.
  Επιπλέον, όσοι δικαιούχοι ασφαλίζονταν στον κλάδο βαρέων και ανθυγιεινών για τουλάχιστον
  έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους, συνεχίζουν να
  ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν για όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.
  Οι αναλογούσες εργατικές και εργοδοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους ασφάλισης στους
  οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, υπολογίζονται επί των αποδοχών των
  εργαζομένων κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησής τους πριν την λήξη των
  συμβάσεων εργασίας τους.
  Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργαζόμενου και εργοδότη, όπως ισχύουν, βαρύνουν το πρόγραμμα
  και παρακρατούνται και αποδίδονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς
  (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ).
 4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων αλλά και την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών
  Δηλώσεων είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.
 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  Οι δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζουν
  στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:
  α. Αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας,
  β. Έγγραφο λύσης της σύμβασης εργασίας από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
  γ. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί της πιθανής ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
  δικαιώματος για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος.
  δ. Βεβαίωση της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. σχετικά με: 1) την υπηρεσιακή τους κατάσταση (κλάδος, ειδικότητα)
  του δικαιούχου 2) τις ακαθάριστες ασφαλιστέες αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους
  απασχόλησης πριν την καταγγελία σύμβασης εργασίας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη
  υποβληθείσα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 3) τυχόν κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στην
  ασφάλισή τους σε άλλους κλάδους που πιθανόν δεν συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ
  ε. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης του αιτούντα.
  Κατόπιν των ανωτέρω, η βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί της πιθανής ημερομηνίας θεμελίωσης
  συνταξιοδοτικού δικαιώματος για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος θα εκδίδεται κατά
  προτεραιότητα από τις περιφερειακές υπηρεσίες απονομής συντάξεων μισθωτών. Οι ασφαλισμένοι
  θα πρέπει να υποβάλουν στις υπηρεσίες αυτές Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν εάν
  έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
  δικαιώματος λόγω γήρατος. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση, είτε έχει εκδοθεί απόφαση
  Διευθυντή (οπότε στην Υ.Δ. θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία πρωτοκόλλου και η εκδούσα
  υπηρεσία) είτε όχι, η βεβαίωση θα χορηγείται αφού διευκρινιστεί με νεότερο έγγραφό μας το ζήτημα
  του συνυπολογισμού ή μη αυτού του χρόνου στην εκτίμηση της πιθανής ημερομηνίας θεμελίωσης
  του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στην αντίθετη περίπτωση η διαδικασία θα προχωρεί κατά τα
  ανωτέρω.
 6. Η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τη φράση: «Η βεβαίωση αυτή
  χορηγείται και ισχύει αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του
  Ν.4587/2018 (ΦΕΚ 218/ τ. Α΄/2018) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ
  52/τ. Α΄/2019) και της υπ’ αριθμ. οικ.23610/438/24-5-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
  (ΦΕΚ1871/τ.Β΄/2019)».

Συνημμένα Αρχεία