ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 27/07/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 27/07/2018

27 Ιουλίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ

 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους από
  τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, πρόσωπα που ασφαλίζονται ή
  συνταξιοδοτούνται παράλληλα από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν
  υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2458/1997, τα πρόσωπα που υπάγονταν στην ασφάλιση
  του Κλάδου Κύριας Σύνταξης Αγροτών και είχαν συγχρόνως τις προϋποθέσεις για την εγγραφή
  τους στους πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ.
  Ο.Γ.Α. αλλά είχαν παραλείψει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, μπορούσαν με αίτησή
  τους που έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι 31/12/1999, να ζητήσουν να καταβάλλουν εισφορές
  για όλον τον μέχρι 31/12/1997 χρόνο, κατά τον οποίο υπάγονταν στην ασφάλιση του Κλάδου
  Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.
  • Με τις διατάξεις της παρ.1, περ. δ΄του άρθρου 34 του Νόμου 4387/2016, ως χρόνος
  ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι και ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή
  συνεχίζεται η εξαγορά του στους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς που εντάσσονται
  στον ΕΦΚΑ, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Στην
  περίπτωση που οι αναγνωρίσεις χρόνου, μέσω εξαγοράς, δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη
  εξόφληση του ποσού εξαγοράς, τότε αυτές συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή
  τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (13/5/2016).
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4488/2017 με τις οποίες συμπληρώθηκε η παρ. 1
  του άρθρου 34 του Νόμου 4387/2016 περί χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ορίζεται ότι
  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αναγνώρισης του άρθρου 53 του Ν.
  3518/2006, σύμφωνα με τις οποίες εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
  ασφαλισμένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. και που έχουν εγγραφεί και στα
  μητρώα του Κλάδου πρόσθετης ασφάλισης και οφείλουν εισφορές για τον κλάδο αυτό,
  μπορούν μετά από αίτησή τους πριν την συνταξιοδότηση να αναγνωρίσουν στον κλάδο της
  κύριας ασφάλισης μέρος ή το σύνολο του χρόνου που οφείλεται στον κλάδο της πρόσθετης.
  • Με την υπ’ αριθμ. Δ15/Δ΄/20097/522/2-5-18 Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε
  κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής αυτής της
  εισφοράς καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης.
 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 4488/2017 εμπίπτουν οι εγγεγραμμένοι στα
  Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. που έχουν εγγραφεί και στα
  Μητρώα του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές σε
  αυτόν τον κλάδο.
  Οι ήδη εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης
  μπορούν επίσης να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές
  στον Κλάδο αυτό.
 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου
  στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται μία φορά πριν από την
  συνταξιοδότησή τους.
  Ο χρόνος αναγνώρισης του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. δεν μπορεί να συμπίπτει
  με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της
  αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από κάποιον από τους φορείς αυτούς
  (άρθρο 34 Ν. 1140/1981)
  Αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/88
  μέχρι 31/12/97, δεν επιτρέπεται (Άρθρο 11 του Ν. 2458/97).
 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
  Η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, γίνεται με την
  καταβολή από τον ασφαλισμένο του 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου
  βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης,
  η οποία υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο, άπαξ πριν από την συνταξιοδότησή του.
  Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ύψους 82,05 ευρώ. Τα νέα
  αυτά ποσά υπολογισμού έχουν εφαρμογή από την ψήφιση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13/9/2017.
  Επισημαίνεται ότι:
  • Το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα είναι το 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου
  βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ 70%Χ20%).
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
  Η εξόφληση του συνολικού ποσού εξαγοράς γίνεται:
  Α) Εφάπαξ, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου
  από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2%.
  Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσες όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Οι μηνιαίες δόσεις
  καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη
  ημέρα του επόμενου μήνα (Υπ. Απόφαση Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-16). Σε περίπτωση
  εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
  Γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από την εξόφληση της εισφοράς
  εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες
  ασφαλιστικές εισφορές.
  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013, η σύνταξη θα χορηγείται αν το σύνολο
  των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης,
  δεν ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
  Το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται ή θα παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς
  από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της σύνταξης κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου.
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  Εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από το τ.
  Ο.Γ.Α. ως προς την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς, τροποποιημένες, σύμφωνα με τις
  προαναφερόμενες διατάξεις, ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού των ποσών.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον ασφαλισμένο στους αρμόδιους Ανταποκριτές τ. Ο.Γ.Α. του
  τόπου κατοικίας του (Υπόδειγμα 1)
  Οι ενδιαφερόμενοι – ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης
  αναγνώρισης (Υποδείγματα 2 και 3), εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της.
 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, όπως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους από
  τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, πρόσωπα που ασφαλίζονται ή
  συνταξιοδοτούνται παράλληλα από άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν
  υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2458/1997, τα πρόσωπα που υπάγονταν στην ασφάλιση
  του Κλάδου Κύριας Σύνταξης Αγροτών και είχαν συγχρόνως τις προϋποθέσεις για την εγγραφή
  τους στους πίνακες υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ.
  Ο.Γ.Α. αλλά είχαν παραλείψει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, μπορούσαν με αίτησή
  τους που έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι 31/12/1999, να ζητήσουν να καταβάλλουν εισφορές
  για όλον τον μέχρι 31/12/1997 χρόνο, κατά τον οποίο υπάγονταν στην ασφάλιση του Κλάδου
  Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.
  • Με τις διατάξεις της παρ.1, περ. δ΄του άρθρου 34 του Νόμου 4387/2016, ως χρόνος
  ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι και ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή
  συνεχίζεται η εξαγορά του στους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς που εντάσσονται
  στον ΕΦΚΑ, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Στην
  περίπτωση που οι αναγνωρίσεις χρόνου, μέσω εξαγοράς, δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη
  εξόφληση του ποσού εξαγοράς, τότε αυτές συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή
  τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (13/5/2016).
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4488/2017 με τις οποίες συμπληρώθηκε η παρ. 1
  του άρθρου 34 του Νόμου 4387/2016 περί χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ορίζεται ότι
  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αναγνώρισης του άρθρου 53 του Ν.
  3518/2006, σύμφωνα με τις οποίες εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
  ασφαλισμένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. και που έχουν εγγραφεί και στα
  μητρώα του Κλάδου πρόσθετης ασφάλισης και οφείλουν εισφορές για τον κλάδο αυτό,
  μπορούν μετά από αίτησή τους πριν την συνταξιοδότηση να αναγνωρίσουν στον κλάδο της
  κύριας ασφάλισης μέρος ή το σύνολο του χρόνου που οφείλεται στον κλάδο της πρόσθετης.
  • Με την υπ’ αριθμ. Δ15/Δ΄/20097/522/2-5-18 Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε
  κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής αυτής της
  εισφοράς καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης.
 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 4488/2017 εμπίπτουν οι εγγεγραμμένοι στα
  Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. που έχουν εγγραφεί και στα
  Μητρώα του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές σε
  αυτόν τον κλάδο.
  Οι ήδη εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης
  μπορούν επίσης να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές
  στον Κλάδο αυτό.
 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου
  στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται μία φορά πριν από την
  συνταξιοδότησή τους.
  Ο χρόνος αναγνώρισης του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. Ο.Γ.Α. δεν μπορεί να συμπίπτει
  με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της
  αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από κάποιον από τους φορείς αυτούς
  (άρθρο 34 Ν. 1140/1981)
  Αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/88
  μέχρι 31/12/97, δεν επιτρέπεται (Άρθρο 11 του Ν. 2458/97).
 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
  Η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, γίνεται με την
  καταβολή από τον ασφαλισμένο του 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου
  βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης,
  η οποία υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο, άπαξ πριν από την συνταξιοδότησή του.
  Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ύψους 82,05 ευρώ. Τα νέα
  αυτά ποσά υπολογισμού έχουν εφαρμογή από την ψήφιση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13/9/2017.
  Επισημαίνεται ότι:
  • Το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα είναι το 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου
  βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ 70%Χ20%).
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
  Η εξόφληση του συνολικού ποσού εξαγοράς γίνεται:
  Α) Εφάπαξ, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου
  από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2%.
  Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσες όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Οι μηνιαίες δόσεις
  καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη
  ημέρα του επόμενου μήνα (Υπ. Απόφαση Φ80000/οικ.60298/1472/23-12-16). Σε περίπτωση
  εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
  Γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από την εξόφληση της εισφοράς
  εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες
  ασφαλιστικές εισφορές.
  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013, η σύνταξη θα χορηγείται αν το σύνολο
  των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης,
  δεν ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
  Το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται ή θα παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς
  από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της σύνταξης κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου.
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  Εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί από το τ.
  Ο.Γ.Α. ως προς την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξαγοράς, τροποποιημένες, σύμφωνα με τις
  προαναφερόμενες διατάξεις, ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού των ποσών.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον ασφαλισμένο στους αρμόδιους Ανταποκριτές τ. Ο.Γ.Α. του
  τόπου κατοικίας του (Υπόδειγμα 1)
  Οι ενδιαφερόμενοι – ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης
  αναγνώρισης (Υποδείγματα 2 και 3), εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της.

Συνημμένα Αρχεία