ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 21/08/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 21/08/2017

21 Αυγούστου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά την διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28838/1235/27.6.2016 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:
Ψ7ΡΚ465Θ1Ω-ΨΥΜ), σχετικά με την εξάμηνη παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών
παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από
τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., σε συνέχεια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50 του
Ν. 4430/2016 (Α΄205).
Έχοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ και σε
συνδυασμό με τις οδηγίες της εγκυκλίου 13/2017, διευκρινίζουμε ότι το εν λόγω δικαίωμα των
προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α έως και ε αυτής της εγκυκλίου αφορά πλέον την
παράταση των συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγούνταν με αιτία την αναπηρία, οι οποίες
εμφανίζονται στα μηχανογραφικά αρχεία με λήξη συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της νέας ρύθμισης και από 1.7.2017 και μετά. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να
λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της για ορισμένο χρονικό
διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες.
Η επανάληψη χορήγησης της εν λόγω παροχής είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση
που έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης του δικαιώματος που είχε λήξει για ορισμένο χρόνο και
στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου, με αποτέλεσμα να υφίσταται και πάλι εκκρεμότητα
στα ΚΕΠΑ για υγειονομική κρίση. Αντίθετα, εάν δεν έχει μεσολαβήσει η έκδοση τέτοιας
απόφασης και ο συνταξιούχος είχε ενταχθεί στους δικαιούχους των διατάξεων της παρ. 3 του
άρθρου 50 του Ν. 4430/2016, δεν δικαιούται διαδοχικά εκ νέου την εν λόγω παράταση. Εκτός
αυτού, το δικαίωμα δεν παρέχεται γενικά στα πρόσωπα που αναφέρονται στο πεδίο των
εξαιρέσεων της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου δεν (σελ. 3).
Τέλος, ως προς τις υπηρεσιακές ενέργειες εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες που
τηρούνταν από τους ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.

Συνημμένα Αρχεία