ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 24.05.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 – 24.05.2021

24 Μαΐου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α’68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή.

 1. Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της
  αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή υπάρχει δικαίωμα, με την έννοια ότι
  πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να
  καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης
  συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της
  αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
  γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα
  μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο
  πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 2. Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που
  απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται
  μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα
  υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
  Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη
  συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία
  ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της
  αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος
  συνταξιοδότησης ορίζεται η πρώτη ημέρα του επόμενου της συμπλήρωσης των
  απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.
  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στις ως άνω δύο
  παραγράφους για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα
  του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και
  εκδίδεται σχετική απόφαση.
  Επισημαίνεται ότι η διάκριση της υπαιτιότητας του ασφαλισμένου είναι
  καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να τεκμηριωθεί ο λόγος απόρριψης της
  αίτησης συνταξιοδότησης με απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου.
  Συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ.1.β.ii του με
  αρ. πρωτ. Σ80/1/16692/09-01-2019 Γενικού Εγγράφου (σελ. 2-3) σχετικά με την
  τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης.
 3. Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία
  δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από
  24.04.2021. Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης έναντι των ασφαλισμένων, η
  υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις
  κοινοποιούμενες διατάξεις θα πρέπει να καταλαμβάνει τις αιτήσεις
  συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θα υποβληθούν από την ημερομηνία
  ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη Διαύγεια.
 4. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει να
  λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου ενυπογράφως, με ευθύνη του
  προϊσταμένου τους. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει
  να μεριμνήσει για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων στο σύστημα
  ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

Συνημμένα Αρχεία