ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 – 22/07/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 – 22/07/2020

22 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών.


Kοινοποιείται με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.19167/712/20.5.2020
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την
υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, όπως προβλέπει το άρθρο
81 του Ν.4676/2020, των συνταξιούχων του τ. ΝΑΤ που απασχολούνται σε
εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα των ως άνω οδηγιών, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινιστούν τα
ακόλουθα θέματα:

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους
  συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων
  και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν
  χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή
  δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση
  μετά την ισχύ του Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή
  την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
  Συγκεκριμένα, αφορά:
  α. Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά και
  ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους,
  β. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή
  και ανέλαβαν εργασία μετά την 28.2.2020,
  γ. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή
  και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την
  28.2.2020. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο κατηγορίες: i) τους εργαζόμενους
  συνταξιούχους που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του
  Ν.4387/2016 στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 από
  28.2.2020, εφόσον συνέχισαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή και ii)
  τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή
  δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση πριν την 13.5.2016 και δεν
  ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του
  Ν.4387/2016. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας υπάγονται στο πεδίο
  των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022 εφόσον
  συνεχίζουν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το τρίτο
  εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και
  ισχύει με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 και το άρθρο 78 του Ν.4690/2020. Όμως,
  στην περίπτωση που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι 28.02.2022, ευνόητο
  είναι ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις
  περί απασχόλησης συνταξιούχων.
  δ. Όσους εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός
  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση
  κοινωνικής ασφάλειας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα
  προαναφερόμενα (α,β,γ).
 2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, που
  αναφέρεται στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από
  της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε
  φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του
  e-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή
  καταβολής της σύνταξης με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο
  συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.
  Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος
  της ηλικίας τους έως και την 28.2.2021, αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της
  σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους
  και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη συμπλήρωση αυτής της
  ηλικίας, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1, δηλαδή
  το μεικτό ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%.
  Από 1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα
  γίνεται πλέον μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Ευνόητο είναι ότι στην
  περίπτωση που το 62ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται πριν από την ημερομηνία
  αυτή, οι συνταξιούχοι θα εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
  περίπτωσης α της παραγράφου 1 από την επομένη της συμπλήρωσης του 62ου έτους
  της ηλικίας τους.
 3. Σύμφωνα με το παράδειγμα 7 της σελίδας 6 της με αρ. πρωτ.
  Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ, ο συνταξιούχος που
  ενέπιπτε στις διατάξεις του Ν.2592/98 άρθ. 8 παρ. 14 και μετά τις 13.5.2016, και ο
  οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022,
  «…..θα αξιοποιήσει μόνο το χρόνο ασφάλισής του από 1.3.2022 (σύμφωνα με τις
  διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4690/2020) και εφεξής υπό τους όρους και τις
  προϋποθέσεις που θέτουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις.». Δεδομένου όμως ότι η
  αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης των συνταξιούχων που ενέπιπταν στον
  Ν.2592/98 προϋπέθετε μεν την αναστολή καταβολής της σύνταξης αλλά στην
  περίπτωση παράλληλης καταβολής μισθού και σύνταξης ο συνταξιούχος είχε τη
  δυνατότητα να επιστρέψει εκ των υστέρων τα ποσά συντάξεων προκειμένου να
  αξιοποιήσει τον αντίστοιχο χρόνο, εξυπακούεται ότι ο ασφαλισμένος που
  εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2592/1998, έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει το
  χρόνο εργασίας του και πριν την 1.3.2022, εφόσον επιστρέψει άτοκα τα
  αντίστοιχα ποσά σύνταξης (σχετ. η με αρ. 136/87 εγκύκλιος και το Γ.Ε. με αρ.
  πρωτ. Σ81/10/17.2.2006 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Συνημμένα Αρχεία