ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 – 13/08/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 – 13/08/2018

13 Αυγούστου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Τροποποίηση του υπολογισμού ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, απασχολούμενων κάτω των 21 ωρών την εβδομάδα 


Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα. Το συμβατικό ωράριο μπορεί
να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο. Από την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ του 1984, καθιερώθηκε η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους
εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Επισήμανση: κατ΄ εφαρμογή του αρ. 30 παρ. 3 του Ν. 4415/16, όπως τροποποιήθηκε με
το αρ. 56 παρ. 11 του Ν. 4472/17 «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα
φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες,
κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο
μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.»
«Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25)
ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην
εβδομάδα».
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.Φ.10141/οικ.33777/878/27-06-18
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, στις περιπτώσεις καθηγητών με μειωμένο ωράριο
διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα – κάτω από 21 ώρες την εβδομάδα – για τον
υπολογισμό των ημερών ασφάλισης (Η.Α.) ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ.
Η ανωτέρω ρύθμιση θα τύχει εφαρμογής από το νέο διδακτικό έτος, ήτοι από
01/09/2018 και εφεξής. Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης που έχει χωρίσει έως την
έναρξη της εν λόγω ρύθμισης παραμένει ισχυρός.

Συνημμένα Αρχεία