ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 – 20/09/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 – 20/09/2017

20 Σεπτεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

I. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. Με αποφάσεις του Διοικητή συγκροτήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις
Περιφερειακές Δομές του ΕΦΚΑ Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας για την υλοποίηση του
ανωτέρω έργου, καθώς και για το συντονισμό και την υποστήριξη αυτών των ΚλιμακίωνΟμάδων Εργασίας.
Στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη υπάλληλοι όλων
των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων οι οποίοι υπηρετούν τα αντικείμενα της
Ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης, του Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, της
Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, της Απονομής και Εκκαθάρισης
Συντάξεων, καθώς και εκείνοι οι οποίοι, ανεξαρτήτως του υπηρεσιακού αντικειμένου τους,
έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα αντικείμενα αυτά.
Τα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας αποτελούνται κατ’ αντικείμενο από επιμέρους
Υποομάδες. Το έργο των Υποομάδων Εργασίας περιλαμβάνει: α) τον προσδιορισμό του
χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ από υπαλλήλους Ανακεφαλαίωσης-Πιστοποίησης Χρόνων
Ασφάλισης, β) τον έλεγχο της καταβολής των εισφορών και την αναγνώριση χρόνων
ασφάλισης από υπαλλήλους που υπηρετούν τα αντικείμενα αυτά, γ) την έκδοση οριστικών
αποφάσεων συνταξιοδότησης από υπαλλήλους των υπηρεσιών Απονομής Συντάξεων, καθώς
και δ) την εκτέλεση των αποφάσεων συνταξιοδότησης από υπαλλήλους Εκκαθάρισης και
Πληρωμών Συντάξεων.
Επίσης, λειτουργούν: α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, έργο του οποίου είναι ο
συντονισμός και η καθοδήγηση της λειτουργίας των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας β)
Κλιμάκιο Ομάδων Εργασίας Υποστήριξης, με αντικείμενο την παρακολούθηση της πορείας
των εργασιών και των αποτελεσμάτων των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας μέσω
ηλεκτρονικού αρχείου στατιστικών στοιχείων, καθώς και την καθοδήγηση των
συμμετεχόντων στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας τόσο στα γνωστικά αντικείμενα που
υπηρετούν όσο και σε διαδικαστικά θέματα που τυχόν προκύψουν κατά τη πορεία της
εκτέλεσης των εργασιών στα Κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας και γ) Κλιμάκιο-Ομάδα Εργασίας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου το έργο του οποίου συνίσταται στον έλεγχο της νομιμοποίησης
της δαπάνης λειτουργίας του συνόλου των Κλιμακίων –Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας.
ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μετά την πάροδο ενενήντα
(90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, ώστε την 31/12/2017 οι εκκρεμείς αιτήσεις
να έχουν εκκαθαριστεί κατά το ήμισυ.
Εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιοδότησης χαρακτηρίζονται όσες ανήκουν στις
κατηγορίες που στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. φέρουν συγκεκριμένους κωδικούς ένδειξης
κατηγορίας κατά τη μηχανογραφική τακτοποίηση των αποφάσεων συνταξιοδότησης που
εκδίδονται1, ήτοι:
• Οι αποφάσεις με την ένδειξη “1” που αφορούν:
Οριστική συνταξιοδότηση (Γήρατος–Αναπηρίας–Θανάτου)
Μετατροπή Προσωρινής συνταξιοδότησης σε νέα Οριστική (Γήρατος–Αναπηρίας–Θανάτου)
• Οι αποφάσεις με την ένδειξη “5” που αφορούν:
Παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας
Επαναχορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας
Επαναχορήγηση Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας
Επαναχορήγηση Εξωιδρυματικού Επιδόματος (επίδομα παρα-τετραπληγίας)
Επαναχορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σε μητέρα ή τέκνα μετά από διακοπή
• Οι αποφάσεις με την ένδειξη “6”, που αφορούν τη χορήγηση Επιδόματος Απολύτου
Αναπηρίας (για πρώτη φορά)
• Οι αποφάσεις με την ένδειξη “7”, που αφορούν τη χορήγηση Εξωιδρυματικού επιδόματος
παρα-τετραπληγίας (για πρώτη φορά)

Συνημμένα Αρχεία