ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 – 14/08/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 – 14/08/2018

14 Αυγούστου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4554/18 (Α΄130), «Ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας
εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», για τις περιπτώσεις των
ασφαλισμένων που απασχολούνται εποχιακά σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Με το προϊσχύον καθεστώς, οι απασχολούμενοι στη δακοκτονία εντάσσονταν στο πλαίσιο εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 52 παρ.3γ του ν.3518/2006 (Α΄272), όπως ίσχυσαν, ως υπαγόμενοι στην
ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4554/18, ορίζεται ότι από 1/1/2018 ειδικά
για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται εποχιακά σε προγράμματα
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση,
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις τ. ΟΓΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, για
κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998 (Α΄205) (περί εργατών γης, απασχολούμενων με
μισθό ή ημερομίσθιο σε γεωργικές, κτηνοτροφικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις) και το άρθρο 22
του ν.3863/2010 (Α΄115) (περί εργόσημου ΟΓΑ) , όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η ειδική επιταγή «εργόσημο» εκδίδεται από τον υπόχρεο εργοδότη, ανεξαρτήτως νομικής
μορφής, που δέχεται ή χρησιμοποιεί τον εποχιακά απασχολούμενο δακοκτόνο. Κατά την εξαργύρωσή
του παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται
στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολούμενου.
Ως προς την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι παραμένουν σε ισχύ οι
οδηγίες που δόθηκαν με την ως άνω σχετική εγκύκλιο του τ. ΟΓΑ περί εργοσήμου, την οποία σας
αποστέλλουμε συνημμένα, για την διαδικασία της εγγραφής των εργατών γης, τον προσδιορισμό των
ασφαλιστικών εισφορών, τον υπολογισμό χρόνου ασφάλισης και λοιπά διαδικαστικά θέματα, όπως
καθορίστηκαν με την Υ.Α. αρ. 14913 /343/ Φ10034/ 27-6-2011 (Β΄1586).

Συνημμένα Αρχεία