ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 – 01/07/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 – 01/07/2019

1 Ιουλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 4611/2019.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.
4611/1019 (ΦΕΚ Α΄73) περί χορήγησης κύριας σύνταξης λόγω θανάτου, με τις οποίες
καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως
ισχύουν, καθώς και ότι εκδόθηκε σχετικό έγγραφο από το ΥΠΕΚΚΑ για την εφαρμογή τους
(ΑΔΑ: ΨΟ6Δ465Θ1Ω-8ΝΜ).

Συνημμένα Αρχεία