ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 – 01/07/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 – 01/07/2019

1 Ιουλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ).

Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα.

Α)Για τους σκοπούς χορήγησης σύνταξης και με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα
έτος ασφάλισης στην Ελλάδα (άρθρο 57 του βασικού Κανονισμού ΕΚ 883/04 και αντίστοιχες διατάξεις
ΔΣΚΑ), θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων και υπολογισμού του ποσού (άρθρα
6 και 52 του Καν. 883/2004 και σχετικά άρθρα των ΔΣΚΑ), λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων που
αφορούν στη σύμπτωση χρόνων (άρθρο 12 του εφαρμοστικού Κανονισμού 987/09 και αντίστοιχες
διατάξεις των ΔΣΚΑ).
Ειδικά για τον υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης γήρατος και με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί
στην Ελλάδα και ένα τουλάχιστον έτος κατοικίας:

 1. Θα λαμβάνονται υπόψη, πέραν των περιόδων κατοικίας στην Ελλάδα, και οι χρόνοι κατοικίας σε
  χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, στην Ελβετία ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, όπως
  αυτές γνωστοποιούνται στα ευρωπαϊκά έντυπα Ε205/SED Ρ5000 (για τον υπολογισμό του ποσού) ή στα
  έντυπα σύνδεσης ΔΣΚΑ.
 2. Εάν σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, την Ελβετία ή χωρών ΔΣΚΑ δεν
  πιστώνονται και επομένως δεν γνωστοποιούνται στα σχετικά ευρωπαϊκά/διακρατικά έντυπα χρόνοι
  κατοικίας, θα λαμβάνονται υπόψη, και ως περίοδοι κατοικίας, οι χρόνοι ασφάλισης που
  γνωστοποιούνται από τους ξένους ασφαλιστικούς φορείς στα ανωτέρω έντυπα.
  Τονίζουμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του συνυπολογισμού (άρθ. 6 του Καν. 883/04 &
  σχετικές διατάξεις των ΔΣΚΑ) περίοδοι κατοικίας στο εξωτερικό που προκύπτουν από άλλου τύπου
  βεβαιώσεις (π.χ. Βεβαίωση δήλωσης κατοικίας από δημοτικές υπηρεσίες της Γερμανίας, της Αυστρίας
  κλπ), παρά μόνο ως πρόσθετο στοιχείο για τον προσδιορισμό των περιόδων κατοικίας στην Ελλάδα
  (βλ. σχετ. εγκύκλιό μας αρ. 10/2018).
  Σημειώνεται επιπλέον ότι, με την προϋπόθεση ότι διαπιστώνονται τουλάχιστον 15 έτη κατοικίας στην
  Ελλάδα και το εξωτερικό, το ύψος της εθνικής σύνταξης καθορίζεται από τις ελληνικές περιόδους
  κατοικίας και δεν επηρεάζεται σε περίπτωση που η συνολική κατοικία υπολείπεται των 40 ετών.