ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 – 17.06.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 – 17.06.2021

17 Ιουνίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016. Κοινοποίηση της αριθ. Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργικής απόφασης.


Σύμφωνα με την παρ. 4 του 7 της εν λόγω Υπουργικής απόφασης, τα στοιχεία που
χρησιμοποιούνται κατά τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες
αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των συντάξεων αυτών καταχωρούνται σε
ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Επομένως, η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά
μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών, χωρίς την έκδοση ατομικών διοικητικών
πράξεων.