ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 – 15/09/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 – 15/09/2020

15 Σεπτεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΔΣΚΑ)

Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας- Αιγύπτου

Σας κοινοποιούμε το κείμενο του ν.4698/2020 (ΦΕΚ 122/Α/22-06-2020) με τον
οποίο κυρώθηκε η νέα Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης «κλασικού τύπου»
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
καθώς και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της.


Η νέα Συμφωνία η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020, αντικαθιστά
την προηγούμενη Συμφωνία «ειδικού τύπου» (ν.1595/1986 – ΦΕΚ
66/Α/19.05.1986) και στηρίζεται στις βασικές κοινωνικοασφαλιστικές αρχές των
Διμερών Συμβάσεων, δηλαδή:
-στην ισότητα ασφαλιστικής μεταχείρισης των προσώπων που καταλαμβάνονται από
την Συμφωνία και στα δύο Κράτη,
-στον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στα δύο
αντισυμβαλλόμενα κράτη για τη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών,
-στον αναλογικό επιμερισμό των παροχών και
-στην ελεύθερη εξαγωγή παροχών στο κράτος διαμονής του δικαιούχου.

Συνημμένα Αρχεία