ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39

4 Ιουλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Ασφάλισης

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Α. Με την υπ’ αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 (ΦΕΚ2440/τ.Β΄/18-7-2017) Κοινή Υπουργική
Απόφαση ρυθμίστηκαν τα θέματα επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των
δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο ανωτέρω πρόγραμμα είχε οριστεί
ημερησίως στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου
ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω
των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.
Επιπλέον, μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους
μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό είχε οριστεί ημερησίως σε 11,00 ευρώ για μαθητευόμενους κάτω των
25 ετών και στα 14,00 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.
Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές,
καταβάλλονται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιούνται τα προγράμματα μαθητείας.
Β. Με την υπ’ αριθμ. Κ1/85151/29-5-2019 Κ.Υ.Α. και σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ.
οικ.4241/127/30-1-2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», τροποποιήθηκε η υπ΄αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 Κ.Υ.Α. και
πλέον το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται
στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από
το αρμόδιο Υπουργείο και χωρίς ηλικιακή διάκριση.
Το ποσό της επιδότησης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται στα 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα του
«Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το
αρμόδιο Υπουργείο.
Γ. Επιπλέον, οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των
οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου,
υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά
νόμο προθεσμίες.
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το ποσό υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε 10,89 ευρώ ημερησίως.
Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνίας ισχύος της υπ΄αριθμ.
οικ.4241/127/30-1-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ήτοι από 1/2/2019.

Συνημμένα Αρχεία