ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 – 07/09/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 – 07/09/2018

7 Σεπτεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 – Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων   Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης  και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου

 1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  Οι περιοχές που υπάγονται στις συγκεκριμένες ασφαλιστικές ρυθμίσεις οριοθετήθηκαν με
  την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/8706/Α325/3-8-2018 (Β΄3255) Κοινή Υπουργική Απόφαση και
  αποτυπώνονται με ακρίβεια στους χάρτες που εμφαίνονται στα ακόλουθα links του
  Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Copernicus:
  http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_orio.jpg
  http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/2017_kinetta.jpg)
  καθώς και σε βάθος των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του περιγράμματος
  των ανωτέρω περιοχών.
 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της αριθ. πρωτ. Δ. 15/Δ’/οικ. 42081/1093/1-8-
  2018 Υπουργικής Απόφασης εμπίπτουν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
  Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου και ειδικότερα:
  1) Φυσικά πρόσωπα που διατηρούν επαγγελματική στέγη (κύρια ή δευτερεύουσα) στις
  πληγείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
  2) Ασφαλισμένοι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και
  αγρότες), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η επαγγελματική τους στέγη ή της
  περιοχής άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον:
  ● υπέστησαν αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική βλάβη, ή
  ● διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο
  Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ετών 2016 και 2017 στις πληγείσες
  περιοχές,
  ● έχουν συγγένεια α΄ και β΄ βαθμού ή έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης
  με αποβιώσαν πρόσωπο από τις ανωτέρω πυρκαγιές.
 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο
  εφαρμογής της παρούσας οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν, είναι οι ακόλουθες:
  1) αναστολή μέχρι 31-12-2018 της καταβολής των τρεχουσών εισφορών της χρονικής
  περιόδου από τον Ιούνιο μέχρι το Νοέμβριο 2018.
  Οι ανασταλείσες ασφαλιστικές εισφορές θα συμπεριληφθούν στην ετήσια εκκαθάριση
  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, μέσω της οποίας θα εξοφληθούν (σχετ. η αριθ.
  21 εγκύκλιος για την εκκαθάριση).
  2) αναστολή μέχρι 31-12-2018 της καταβολής των δόσεων εκκαθάρισης εισφορών έτους
  2017 για τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο 2018 (3ης, 4ης και 5ης
  δόσης).
  Οι ανωτέρω δόσεις θα καταβληθούν μετά την 1-1-2019, σε μηνιαία βάση, με την
  πρώτη δόση να είναι απαιτητή μέχρι 31-1-2019, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων
  λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
  3) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018 ασφαλιστικών
  εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών
  επιβαρύνσεων.
  4) αναστολή μέχρι 31-12-2018 της καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων χρονικής περιόδου
  από το μήνα Ιούνιο μέχρι τον μήνα Νοέμβριο 2018.
  Οι ανωτέρω δόσεις καταβάλλονται μηνιαία μετά την 1-1-2019, στο τέλος της ρύθμισης
  με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των δόσεων, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές
  προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
  5) Αναστέλλεται σε περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής ή συνέχισης ασφάλισης η
  καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών.
  Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής ψευδών στοιχείων για την υπαγωγή στις
  διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, αναβιώνει αναδρομικά η υποχρέωση
  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, με την επιβολή των νόμιμων προσαυξήσεων.
  Για ασφαλισμένους για τους οποίους τηρείται ενεργή ρύθμιση, εφόσον αιτηθούν την
  αναστολή καταβολής των δόσεων, θα γίνεται σε συνεργασία με το ΚΕΑΟ ενημέρωση των
  αντίστοιχων μητρώων των ασφαλισμένων.
  Σημειώνεται ότι ασφαλισμένοι που έχουν παράλληλα ασφάλιση με μισθωτή απασχόληση,
  ως προς τις τρέχουσες εισφορές θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για την
  αντιμετώπιση των δόσεων που θα προκύψουν μετά την εκκαθάριση για την παράλληλη
  απασχόληση μισθωτών-μη μισθωτών θα δοθούν νεότερες οδηγίες.
 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
  Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης
  υποβάλλεται Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στις αρμόδιες
  Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επαγγελματικής εγκατάστασης –
  δραστηριότητας ή κατοικίας, μέχρι 30-11-2018. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης
  παρέχεται και ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου ΕΦΚΑ.
  Ειδικότερα:
  Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η έδρα επαγγελματικής δραστηριότητας θα αναζητείται
  μέσω της διασύνδεσης με την εφαρμογή ΚΕΠΥΟ ή θα συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση
  από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) από την οποία αποδεικνύεται η
  έναρξη, η έδρα, κ.λ.π. της επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Εφόσον η αίτηση του ενδιαφερόμενου αφορά και ή μόνο (σε περίπτωση διακοπής/παύσης
  εργασιών) σε αναστολή δόσεων ρύθμισης, αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται άμεσα στο ΚΕΑΟ
  για ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
  Ως φιλοξενούμενα για την εφαρμογή της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, νοούνται τα
  πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος,
  αντίγραφο της οποίας πρέπει να συνυποβάλλεται με την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
  Στα πρόσωπα που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης,
  κατά την περίοδο της αναστολής, θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
  χειρόγραφα, με ισχύ μέχρι 31-12-2018, πλην των περιπτώσεων μεταβίβασης ακινήτων,
  καθόσον:
  1) τυχόν οφειλές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (ημερομηνίες πυρκαγιάς) κεφαλαιοποιούνται
  με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους έως την ημέρα εκείνη και επιβαρύνονται εκ νέου
  μετά την 1-1-2019.
  2) οι τρέχουσες εισφορές και δόσεις εκκαθάρισης τίθενται σε αναστολή έως 31-12-2018.
  3) τυχόν δόσεις ρύθμισης τίθενται σε αναστολή έως 31-12-2018.
 6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  Η διαχείριση των χειρόγραφων αιτήσεων που έχουν/ή θα υποβληθούν στις Περιφερειακές
  Υπηρεσίες Μη Μισθωτών θα πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, της
  Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του αριθ.
  πρωτ. 1012092/22-8-2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης
  Ασφαλισμένων και Εργοδοτών.
  Επισημαίνεται ότι, οδηγίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλη
  διευκρίνιση για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.
  Για τις προβλεπόμενες από την σχετική Υπουργική Απόφαση ρυθμίσεις για
  εργοδότες/μισθωτούς έχει εκδοθεί η αρ. 38/06-09-2018 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης
  Εισφορών Μισθωτών, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά την υλοποίηση των
  προαναφερόμενων.

Συνημμένα Αρχεία