ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 – 28/02/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 – 28/02/2020

28 Φεβρουαρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Κοινοποίηση του κειμένου της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας και του Διοικητικού Κανονισμού της.

Σας κοινοποιούμε το κείμενο του Νόμου 4645/2019 (ΦΕΚ 198 Α’/09-12-2019) με το οποίο
κυρώθηκε η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατία της Σερβίας, καθώς και τον Διοικητικό Κανονισμό Εφαρμογής της.
Ως έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ορίζεται η 1
η Μαρτίου 2020.
Η Συμφωνία χωρίζεται σε 5 μέρη.
Στο 1ο μέρος αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας και τα πρόσωπα τα οποία καλύπτει.
Επισημαίνουμε ότι η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων και των ναυτικών στον ΕΦΚΑ επιφέρει
την κάλυψη και των δύο αυτών κατηγοριών από την εν λόγω σύμβαση.
Στο 2ο μέρος αναφέρονται διατάξεις περί ασφαλιστέας νομοθεσίας που διέπουν το καθεστώς
εργασίας του εργαζομένου σε διάφορες περιπτώσεις.
Στο 3ο μέρος αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα τις
εθνικές νομοθεσίες των δύο αντισυμβαλλόμενων κρατών υπό το πρίσμα της διμερούς συμφωνίας.
Στο 4ο μέρος περιλαμβάνονται διάφορες διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.
Στο 5ο μέρος καταχωρούνται μεταβατικές διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος και διάρκεια
της συμφωνίας.
Ο Διοικητικός Κανονισμός που συμπληρώνει την συμφωνία, καθορίζει τις διαδικασίες
εφαρμογής της και υπαγορεύει την επικοινωνία των αρμοδίων Φορέων μεταξύ τους, η οποία
διενεργείται στην εθνική γλώσσα του κάθε Κράτους, δηλαδή στην ελληνική και την σερβική
γλώσσα.
Για την εφαρμογή της Σύμβασης έχουν ορισθεί οι Οργανισμοί Σύνδεσης
Όσον αφορά στην Ελλάδα: ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)
Όσον αφορά στην Σερβία: το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Σερβίας (Institute for Social
Insurance)
Τα έντυπα σύνδεσης, δηλαδή τα έντυπα με τα οποία θα διενεργείται η αλληλογραφία μεταξύ των
Φορέων για την ελληνική πλευρά είναι τα εξής:
-GR/SRB 001: Έντυπο επικοινωνίας
-GR/SRB 1(αρ.7-10): Βεβαίωση σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία
-GR/SRB 2 (αρ.13-16): Αίτηση για σύνταξη γήρατος
-GR/SRB 3 (αρ.13-16) : Αίτηση για σύνταξη επιζώντων
-GR/SRB 4 (αρ.13-14) : Ερωτηματολόγιο για την απασχόληση
-GR/SRB 5 (αρ.13-14): Βεβαίωση ασφαλιστικού ιστορικού
-GR/SRB 6 (αρ.6 του Διοικητικού Κανονισμού): Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας
-GR/SRB 7 (αρ.21): Αναλυτική ιατρική έκθεση
-Δήλωση Δικαιούχου Παροχής Σύνταξης
Για την σερβική πλευρά, η αντίστοιχη σειρά εντύπων σύνδεσης που θα χρησιμοποιήσουν οι
Υπηρεσίες του σερβικού φορέα είναι η εξής:
– SRB/GR 001, SRB/GR 1, SRB/GR 2, SRB/GR, SRB/GR 4, SRB/GR 5, SRB/GR 6, SRB/GR 7
και πιστοποιητικό ζωής