ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 – 31/01/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 – 31/01/2019

31 Ιανουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) και αντισταθμιστικών παροχών λογω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος 2019.

 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.
  Σας κοινοποιούμε την αριθ. Φ.11321/οικ.31032/701/8.6.2018 κοινή Υπουργική
  Απόφαση (ΦΕΚ. 2227/τ. Β’/14.6.2018) σχετικά με την αναπροσαρμογή του ποσού και τον
  καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2019, καθώς και την αριθ.
  Φ11321/ΟΙΚ.64690/1469/18.12.2018 (ΑΔΑ: 69Β8465Θ1Ω-Γ11) Εγκύκλιο του Υπουργείου
  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ορθή Επανάληψη) , με
  την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό
  και με τις διατάξεις περί αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. του 31ου
  άρθρου του ν. 4411/2016 και της σχετικής ΚΥΑ, για το έτος 2019.
  Επισημαίνεται, ότι:
  α) Ο Ιούνιος 2018 είναι ο μήνας στον οποίο εξετάζεται το κριτήριο ε’ του άρθ. 1 της ως
  άνω υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και
  επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, το
  οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 643,00 €.
  β) Τα εισοδήματα των περιπτώσεων β, γ, και δ της εν λόγω ΚΥΑ εξετάζονται με τη δήλωση
  φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.
 2. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ.
  Υπενθυμίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. τριακοστού πρώτου του ν.
  4411/2016 και της οικείας ΚΥΑ (Β’ 2909/2016),
  α) σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται
  πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση
  ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απωλεσθεί.
  β) σε περιπτώσεις συζύγων – συνταξιούχων που και οι δυο στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ,
  για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το
  μικρότερο εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί,
  δηλαδή 12,00 €.
  γ) απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι, κατ’
  εφαρμογή του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική
  κατάργησή του.

Συνημμένα Αρχεία