ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2021

19 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ.ΤΑΥΤΕΚΩ)

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 308639/23.11.2020(ΦΕΚ 5286/τ.Β΄/01.12.2020)
Απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, με την οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα από την
Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ), ως κάτωθι:
Α) Από το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
Ι. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Επιδομάτων Μητρότητας της Διεύθυνσης Α΄ Παροχών της
Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
i. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων
μητρότητας στους ασφαλισμένους όλων των Τραπεζών, με χωρική αρμοδιότητα σε όλες τις
Περιφέρειες της Ελλάδας.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών, η έκδοση των
αποφάσεων απονομής των παροχών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης, η έκδοση
διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις οικονομικές υπηρεσίες.
II. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Εξόδων Κηδείας της Διεύθυνσης Α΄ Παροχών της Γενικής
Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
i. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή εξόδων κηδείας
στους ασφαλισμένους των ΤΑΠ-OΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ «Εθνική», ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ, με χωρική αρμοδιότητα σε όλες τις
Περιφέρειες της Ελλάδας.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών, η έκδοση των
αποφάσεων απονομής των παροχών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης, η έκδοση
διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις οικονομικές υπηρεσίες.
III. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Επιδομάτων Ασθενείας της Διεύθυνσης Β΄ Παροχών της
Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
i. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων
ασθενείας στους ασφαλισμένους των ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ «Εθνική», ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ, με χωρική αρμοδιότητα σε
όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών, η έκδοση των
αποφάσεων απονομής των παροχών, η τιμολόγηση της σχετικής δαπάνης, η έκδοση
διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις οικονομικές υπηρεσίες.
IV. Σε όλα τα Υποκαταστήματα Μισθωτών για τους ασφαλισμένους που ανήκουν
στη χωρική τους αρμοδιότητα, ως εξής:

 1. Στα Τμήματα/Γραφεία Μητρώου
  i. Η χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του Ταμείου (όπου
  δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά) και η παράταση της ασφάλισης των μελών
  της οικογένειας των ασφαλισμένων καιη έκδοση ασφαλιστικών βεβαιώσεων.
  ii. Η τήρηση, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η ενημέρωση του μητρώου των ασφαλισμένων.
  iii. Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), στις περιπτώσεις
  που δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά και γενικά των διεθνών εντύπων
  (ενδεικτικά τα S1, Ε108 κ.λπ.).
 2. Στα Τμήματα/Γραφεία Παροχών (Πληρωμών) Συντάξεων
  i. Η μέριμνα για την καταβολή των επιδομάτων απολύτου αναπηρίας (επίδομα
  συμπαράστασης) στους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΕΤΕ και ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.
  Β) Από τα Τμήματα α) Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα και β)
  Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ στο Τμήμα Λοιπών Παροχών σε
  Χρήμα της Διεύθυνσης Β΄ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας:
  i. Η μέριμνα για τη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση παροχών
  πρόνοιας, δυσχέρειας, εφάπαξ βοηθήματος παιδιού με ειδικές ανάγκες στους
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6006bfe7346509bbc07adc91 στις 19/01/21 13:58
  ασφαλισμένους των ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ «Εθνική», ΤΑΠ-ΕΤΕ,ΤΑΠ-ΗΣΑΠ,
  ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ-ΔΕΗ.
  ii. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών, η τιμολόγηση της
  σχετικής δαπάνης, η έκδοση διοικητικής πράξης και η παράδοσή της στις οικονομικές
  υπηρεσίες.
  iii. Η μέριμνα για την χορήγηση των παροχών Πρόνοιας Αντίληψης του ΚΑΠ-ΔΕΗ που
  προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Με το άρθρο 70 του ν.3655/2008 (Α’ 58) συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
  Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
  Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) και συγκροτείτο από τρεις κλάδους: α)
  Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, β) Κλάδο Πρόνοιας, γ) Κλάδο Υγείας. Σε κάθε κλάδο του
  ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, Ταμεία και Κλάδοι ως Τομείς με
  πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Στον κλάδο υγείας εντάσσονται:α) ο
  κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ -ΟΤΕ), ως Τομέας
  Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), β) το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού
  ΗΣΑΠ (ΤΑΠ – ΗΣΑΠ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ – ΗΣΑΠ), γ) το
  Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ – ΗΛΠΑΠ), ως Τομέας Ασθένειας
  Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ – ΗΛΠΑΠ), δ) ο κλάδος ασθένειας του Οργανισμού
  Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ – ΔΕΗ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ
  (ΤΑΠ – ΔΕΗ), ε) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ –
  ΕΤΒΑ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ – ΕΤΒΑ), στ) ο κλάδος ασθένειας
  του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΕΤΕ), ως
  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ), ζ) το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού
  Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑ-ΠΤΠΓΑΕ), ως Τομέας Ασθένειας
  Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και η) ο
  Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας
  “ΕΘΝΙΚΗ” (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας
  “Η ΕΘΝΙΚΗ” (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ).
  Με την σύσταση του ΕΦΚΑ με το ν.4387/2016 όλοι οι κλάδοι υγείας, τομείς και
  λογαριασμοί παροχών ασθένειας (άρθρο 53) εντάχτηκαν από 1-1-2017 στον κλάδο
  Κύριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ.
  Με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4387/2016 ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν
  στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και το
  είδος, η έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των
  παροχών σε χρήμα των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και
  λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου
  αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α..
  Μετά την σύσταση του ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του ν.4529/2018
  (ΦΕΚ Α΄56) καθορίσθηκαν, ενιαίες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για
  υγειονομική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους στους κλάδους, τομείς υγείας και
  λογαριασμούς παροχών ασθενείας που εντάχτηκαν από 1-1-2017 στον Κλάδο Κύριας
  Ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, και ενιαίες προϋποθέσεις χορήγησης και
  ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ,
  καθορίσθηκαν επίσης τα πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως μέλη οικογένειας όλων των
  ασφαλιζομένων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή θανάτου ή
  δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του
  ν.4529/2018 (A΄56), η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται την 1η Μαρτίου εκάστου έτους
  έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
  Σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α΄56) οι γενικές, ειδικές ή
  καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από την
  ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης συνεχίζουν να
  ισχύουν και ως προς την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους άμεσα ασφαλισμένους
  τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και στα μέλη οικογενείας τους καθώς και στους συνταξιούχους τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
  και στα μέλη οικογενείας τους, σας επισυνάπτουμε σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.
  Επισημαίνουμε ότι :
  I. Ο προσδιορισμός μελών οικογενείας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του
  ν.4529/2018 (Α΄56).
  II. Οι λαμβάνοντες σύνταξη διατηρούν την ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρόνο
  διαρκεί η συνταξιοδότησή τους.
  III. Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου και τα μέλη οικογενείας αυτών
  διατηρούν την ασφαλιστική ικανότητα για ένα επιπλέον εξάμηνο από την
  ημερομηνία λήξης της συνταξιοδότησής τους. (άρθρο 23 παρ.6 ν.4529/2018)
  IV. Η ασφάλιση των συζύγων μετά το 67ο έτος της ηλικίας τους ισχύει εφ’ όρου ζωής
  εφόσον τηρούνται οι προυποθέσεις της ασφάλισής τους.
  V. Σε ότι αφορά την χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας στους ανέργους ηλικίας
  άνω των 29 και έως 55 ετών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 4 του
  άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α΄273)