ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 11/07/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 11/07/2019

11 Ιουλίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις προβλέπεται η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων
(5000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να
επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Για τα πρόσωπα αυτά θεσπίζεται επιχορήγηση εισφορών από τον ΟΑΕΔ και χορηγείται ασφαλιστική
ενημερότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις νέες διατάξεις.
Για την ενιαία αντιμετώπιση από τις τοπικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ των προσώπων που επιθυμούν να
ενταχθούν στο νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ που πληρούν αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:
α) έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 και δεν
έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε ή ανήκει σε
συζύγους ή πρόσωπα α΄ή β΄ βαθμού συγγένειας.
β) δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική-επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από
7/8/2018 μέχρι 6/2/2019.
γ) έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β΄ του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 τη μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος,
ανεξαρτήτως περιόδου.
δ) έχουν πραγματοποιήσει, από τις 7/2/2019 και μετά, νέα έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, και
έχει αξιολογηθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ θετικά ή δεν έχουν
πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι εντός διμήνου από τη θετική
αξιολόγηση (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου θα προβούν σε έναρξη
δραστηριότητας.
ε) έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή
οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης.
ζ) η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει τη μορφή:

 • ατομικής επιχείρησης
 • ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ)
 • ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) με ομόρρυθμους εταίρους
 • εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
 • ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ)
 • συνεταιρισμού εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016
  Εξαιρούνται της δυνατότητας ένταξης στο Πρόγραμμα:
 • οι αυτοαπασχολούμενοι που ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ
 • όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, και
 • όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου και
 • τα πρόσωπα που έχουν μεταβιβάσει την επιχείριση ή το μερίδιο τους σε άλλη επιχείριση η οποία
  ανήκε ή ανήκει σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας.
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Η διαδικασία ένταξης στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» περιλαμβάνει τα πιο
  κάτω στάδια:
  – Υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ. Το αίτημα συνοδεύεται από:
  1) επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο τεκμηριώνονται:
  α) η σαφής περιγραφή του αντικειμένου της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
  β) η συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα τυπικά προσόντα και την επαγγελματική
  εμπειρία του υποψήφιου δικαιούχου
  γ) η οικονομοτεχνική επάρκεια του σχεδίου (π.χ. τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδοτικοί πόροι
  κ.λ.π.)
  δ) οι παραγωγικές ή άλλες διασυνδέσεις με επιχειρήσεις που ενισχύουν την συγκεκριμένη
  επιχειρηματική πρωτοβουλία
  ε) η τυχόν συνάφεια με επιχειρηματικές ιδέες «έξυπνης εξειδίκευσης».
  2) Βεβαίωση ΕΦΚΑ ότι έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (άρθρο 44
  του ν. 3986/2011) τουλάχιστον για ένα (1) έτος, ανεξαρτήτως περιόδου (συν/να: υπόδειγμα 1).
  3) Έναρξη δραστηριότητας της αρμόδιας ΔΟΥ, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί κατά την
  περίοδο από 7/2/2019 και εφεξής.
  -Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ, και προκειμένου να
  πραγματοποιηθεί ακολουθούν οι πιο κάτω ενέργειες:
  α) παρέχεται προέγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου από την επιτροπή αξιολόγησης του ΟΑΕΔ.
  β) ο δικαιούχος προσέρχεται στον ΕΦΚΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει εγγραφή υποβάλλοντας,
  πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών εγγραφής, αντίγραφο της προέγκρισης.
  γ) χορηγείται από τον ΕΦΚΑ προσωρινή βεβαίωση εγγραφής προς την αρμόδια ΔΟΥ, ακόμα και αν
  οφείλει εισφορές από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Επί της βεβαίωσης θα τίθεται η
  σημείωση «χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4578/2018».
  δ) πραγματοποιείται έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.
  ε) η σχετική βεβαίωση έναρξης υποβάλλεται στον ΟΑΕΔ.
  • ακολουθεί σε κάθε περίπτωση (μετά την υποβολή της έναρξης ΔΟΥ) τελική έγκριση του
  επιχειρηματικού σχεδίου με την οποία τεκμηριώνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα.
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Μετά την τελική έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα και εντός είκοσι (20) ημερών ο δικαιούχος
  υποβάλει αίτημα προς τον ΟΑΕΔ για την καταβολή της πρώτης δόσης επιχορήγησης
  προσκομίζοντας μεταξύ άλλων, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
  Για την χορήγηση του αποδεικτικού υποβάλλεται σχετική αίτηση με την οποία συνυποβάλλονται:
  α) αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης ΟΑΕΔ περί ένταξης στο Πρόγραμμα.
  β) έντυπο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ από το οποίο προκύπτει ο κωδικός πληρωμής οφειλής.
  Ο κωδικός πληρωμής θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να πιστωθεί
  το παρακρατηθέν, επί της δόσης επιχορήγησης ποσό (25%), προς εξόφληση των βεβαιωμένων
  οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
  Για την χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας (συν/να: υπόδειγμα 2) λαμβάνονται υπόψη τα
  εξής:
  α) ελέγχεται, κατά τα γνωστά, η καταβολή τρεχουσών εισφορών από την ημερομηνία έναρξης
  δραστηριότητας και εντεύθεν.
  β) εάν οι προγενέστερες εισφορές έχουν εξοφληθεί ή ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης που
  παραμένει ενεργή, η βεβαίωση χορηγείται κατά τα γνωστά.
  γ) εάν οι προγενέστερες οφειλές δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό
  ασφαλιστικής ενημερότητας, με το οποίο βεβαιώνεται το ύψος της οφειλής καθώς και η μη
  υπαγωγή της σε ρύθμιση.
  Η ενημερότητα ισχύει για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι
  καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές.
  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
  Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να
  διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες

Συνημμένα Αρχεία