ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 13/11/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 13/11/2017

13 Νοεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4482/17, από τη δημοσίευση
του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (25/7/2017) λύεται η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ. που συνάφθηκε με αντικείμενο την ανάθεση, εκτέλεση και
εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη και το σύνολο της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο.
Με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 23 του ως άνω νόμου, ορίστηκε ότι το νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.)
εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. συντελείται και τελειούται από την
έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου (25.7.2017) οπότε περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο
το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΑΣΘ, την οποία απαρτίζουν από την έναρξη ισχύος
του νόμου, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και
Μεταφορών, ο ΟΑΣΘ τίθεται σε εκκαθάριση εν λειτουργία.

Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., κατά το λόγο της συμμετοχής
του καθενός, το τίμημα που καθορίστηκε (παρ. 3 άρθρο 25).
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι για το ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων
τ. ΟΑΣΘ:
► Δεν υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 1/8/2017 (έναρξη
ισχύος του Ν. 4482/2017: 25/7/2017) για τα πρόσωπα που κατείχαν την ιδιότητα του «μετόχου ΟΑΣΘ»
(καθώς η ιδιότητα αυτή έχει πλέον απολεσθεί) εκτός αν υπάρχει άλλη υπακτέα στον ΕΦΚΑ
δραστηριότητα από την οποία απορρέει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
► Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) θα πρέπει να ενημερώνουν τους
ασφαλισμένους μετόχους του τ. ΟΑΣΘ για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που τους διέπει προκειμένου
να προβούν στον προβλεπόμενο έλεγχο κάθε ασφαλιστικής περίπτωσης.
Ευνόητο είναι ότι για τη διαγραφή των ασφαλισμένων από τα Μητρώα του Οργανισμού σε
περίπτωση μη ύπαρξης άλλης υπακτέας στον ΕΦΚΑ δραστηριότητας, δεν απαιτούνται περαιτέρω
δικαιολογητικά, εφόσον εκ του νόμου έχει απολεσθεί η ως άνω ιδιότητα.

Συνημμένα Αρχεία