ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 12/09/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 12/09/2018

12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων ΕΦΚΑ 

Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4554/2018 «Aσφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130/18.07.2018), καθώς
και το με αρ. πρωτ. Φ. 11221/οικ.42096/960/01.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, με το οποίο
γνωστοποιήθηκε η διάταξη στον ΕΦΚΑ, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

 1. Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι το εξωιδρυματικό επίδομα που προβλέπεται στις
  παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α΄68) χορηγείται όχι μόνο σε όσους
  πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τετραπληγίας και
  παραπληγίας, αλλά και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της
  αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυτές οι παθήσεις, μορφή
  αναπηρίας.
 1. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα
  της Κυβερνήσεως (άρθρο 73), δηλαδή από τις 18.7.2018. Συνεπώς, καταλαμβάνει τις αιτήσεις
  που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά καθώς και όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε
  οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας
  κρίσης στις υγειονομικές επιτροπές).
  Διευκρινίζεται ότι εάν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, εκδόθηκε
  διοικητική πράξη με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα χορήγησης του εξωιδρυματικού
  επιδόματος επειδή δεν υπήρχε κρίση των υγειονομικών επιτροπών ότι η πάθηση του
  ασφαλισμένου επιφέρει την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις της τετραπληγίας και
  παραπληγίας, οι ασφαλισμένοι θα παραπέμπονται εκ νέου στις υγειονομικές επιτροπές
  προκειμένου να κριθούν σύμφωνα με τα κριτήρια της νέας διάταξης, είτε με οίκοθεν υπηρεσιακές
  ενέργειες (όταν υπάρχει ευχέρεια) είτε μετά την υποβολή αίτησης-όχλησης από τους
  ενδιαφερόμενους. Εάν τελικά διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα
  οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
  Στην περίπτωση που απορρίφθηκε αίτηση για τον προαναφερόμενο λόγο πριν από την
  ισχύ της διάταξης χωρίς να ασκηθεί αίτηση θεραπείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
  υποβάλουν νέα αίτηση. Εφόσον γίνει δεκτή, τα οικονομικά αποτελέσματα ξεκινούν από την
  ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης ή από εκείνη την ημερομηνία που, σύμφωνα με την
  υγειονομική κρίση, υφίσταται δικαίωμα σύμφωνα με τη νέα διάταξη.
 2. Δεν έχει επέλθει καμμία άλλη διαφοροποίηση ως προς τους υπόλοιπους κανόνες από
  τους οποίους διέπεται η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος.

Συνημμένα Αρχεία