ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 14.07.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 – 14.07.2021

14 Ιουλίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 23-30 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ
73 Α΄), όπως ισχύουν, καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει το θεσμό του
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ειδικότερα το
πεδίο εφαρμογής, οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση
ΑΑΕ, οι προϋποθέσεις έκδοσής του και η διάρκεια ισχύος του.
Στα πλαίσια της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου,
εκδόθηκε η υπ. αρ. 15435/913/16.04.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 1559 Β’) περί «Διαδικασίας χορήγησης και περιεχομένου
του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του eΕ.Φ.Κ.Α.», με την οποία ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν πράξεις και συναλλαγές,
για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι
απαλλαγές – εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισής του, το περιεχόμενο του
ΑΑΕ και της βεβαίωσης οφειλής καθώς και η διάρκεια ισχύος τους.
Με τις υπ. αρ. οικ.42/6/04.01.2021 (ΦΕΚ 3 Β’) και οικ.20746/19.04.2021 (ΦΕΚ
1586 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποιήθηκε η ανωτέρω, όσον αφορά πράξεις
και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ και, ειδικότερα, τις
απαλλαγές-εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισής του.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, με την παρούσα γνωστοποιούμε τους
απαλλασσόμενους από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας (ΑΑΕ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και παρακαλούμε για ενιαία εφαρμογή από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες:

 1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων,
  διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο
  δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
 2. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων,
  Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών
  Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, καθώς και τα
  ιδρύματα που είχαν συσταθεί με το ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’) και συνιστώνται με τις
  διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών
  (ν. 4182/2013 – ΦΕΚ 185 Α’).
 3. Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.
 4. Η Τράπεζα της Ελλάδας & τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.
 5. Οι δικαιούχοι των, κατά τις κείμενες διατάξεις, λοιπών ακατάσχετων χρηματικών
  απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την
  εκκαθάριση.
 6. Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή
  συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για
  τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί
  αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο
  εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.
 7. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή είχε τις ιδιότητες των υποπερ. α’ έως και γ’
  της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ. 15435/913/16.04.2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1559 Β’), όπως
  ισχύει.
 8. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν
  έχουν τις ιδιότητες των υποπερ. α’ έως και γ’ της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ
  15435/913/16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1559 Β’), όπως ισχύει.
 9. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση
  των δανείων αυτών.
 10. Οι δικαιούχοι επιδότησης – επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για
  την είσπραξη αυτής και μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες
  νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και ιδίως του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’).
 11. Οι Διοικητές ή οι πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των
  φορέων που διοικούν, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α’).
 12. Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης
  ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 237 του
  ν. 4364/2016 ( ΦΕΚ 13 Α’).
 13. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.
  3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’), για τα χρέη δημοτικής ή
  κοινοτικής επιχείρησης προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του
  χρόνου βεβαίωσής τους.
 14. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010
  (ΦΕΚ 87 Α’).
 15. Οι ειδικοί διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του
  ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α’), για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης,
  ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται.
 16. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
  75 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α’).
 17. Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών
  ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.
 18. Ο εκκαθαριστής, που διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική δικαστική
  απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, για πράξεις ή συναλλαγές
  που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη καθώς και κάθε συναλλαγή του με το
  Δημόσιο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ν. 3869/2010 (Γνωμ. 52/2021 ΝΣΚ). Επιπλέον, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού
  Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. οι κάτωθι συναλλαγές:
 19. Η σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του τ. Ε.Φ.Κ.Α., του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (νυν
  Κλάδος Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης e – Ε.Φ.Κ.Α.) και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 20. Η μεταβίβαση Δ.Χ. αυτοκινήτου στις περιπτώσεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου
  19 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α’).