ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 – 30.07.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 – 30.07.2021

30 Ιουλίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020) «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 και
ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για
τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο.
Με την αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ΄/οικ.12565/311/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΗΕ946ΜΤΛΚ-Κ1Υ) Εγκύκλιο
Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δόθηκαν διευκρινίσεις για το πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων, το ύψος της παρακρατούμενης εισφοράς και τον υπολογισμό του
χρόνου ασφάλισης και των εισφορών.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί, ο προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης, ο υπολογισμός εισφορών και η
ετήσια εκκαθάριση ετών 2017-2019 για αποκλειστικά απασχολούμενους εργάτες γης και
αμειβόμενους με εργόσημο και έχουν αναρτηθεί σε νέα μηχανογραφική εφαρμογή, στον ιστότοπο
του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.
Με το παρόν, γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης και η διαδικασία
εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για τα έτη 2017-2019 και
επισυνάπτεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.


Γενικά περί εργοσήμου – Προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο
Με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 24 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011, θεσπίστηκε το
«εργόσημο» για την καταβολή της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών, μεταξύ άλλων, και
των εργατών γης που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις
(ατομικές ή με μορφή ΟΕ-ΕΕ) και ασφαλίζονται στον π. ΟΓΑ ως αυτοτελώς απασχολούμενοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2639/1998.
Η διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής «εργόσημο» είναι υποχρεωτική και
αντικαθιστά την αποζημίωση των παραπάνω απασχολούμενων με οποιαδήποτε δοσοληψία
χρηματικής φύσης.
Υπόχρεος έκδοσης του εργοσήμου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Ο.Ε, Ε.Ε. και Ν.Π.Ι.Δ.
που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή Τομέα της αγροτικής οικονομίας) το οποίο δέχεται ή
χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες των ανωτέρω προσώπων. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει
αποκλειστικά ο αποδέκτης του εργοσήμου.
Το εργόσημο, στη φυσική του μορφή, φέρει στοιχεία για τον εκδότη, τον φορέα έκδοσης, τον
ασφαλιστικό φορέα, την ονομαστική αξία, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης καθώς και μοναδικό
αριθμό που εξασφαλίζει τη γνησιότητά του.
Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου πραγματοποιείται ταυτοποίηση του εργάτη γης μέσω του
ΑΜΚΑ και παρακρατείται ποσοστό 10% επί της αναγραφόμενης στο εργόσημο αξίας για την
κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα.
Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, ανεξαρτήτως των
ημερών εργασίας τους ανά έτος.
Οι ημέρες εργασίας υπολογίζονται ανά έτος, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο,
και προκύπτουν από την διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους,
σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., θεωρούνται δε ως πραγματοποιηθείσες κατά τον μήνα εξόφλησης
των εργοσήμων.
Νέο Νομοθετικό πλαίσιο – Έναρξη ισχύος
Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020) «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4387/2016 που
αφορούσαν στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών και καθορίστηκε
ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης και η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών
εισφορών των εργατών γης για τα έτη 2017-2019.
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από 01.01.2017.
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες
υπαγόμενες στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998,
οι οποίοι αμείβονται με εργόσημο.
Οι περί εργοσήμου διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονταν στον πρώην
ΟΓΑ έως 31-12-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει,
δηλαδή στους:

 • απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με
  μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ
 • απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου
  (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων
  και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις)
 • ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς φυτικής
  παραγωγής, σε υδατοκαλλιέργειες, ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.
 • αλλοδαπούς εργαζόμενους που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία
  για ένα έτος
 • αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.
  Ύψος παρακρατούμενης εισφοράς
  Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται ποσοστό 10% επί της αναγραφόμενης στο
  εργόσημο αξίας, για την κάλυψη των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και
  τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).
  Οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων εργατών γης που έχουν παρακρατηθεί μέσω
  εργοσήμου από 01.01.2017 και εφεξής, έχουν αποδοθεί στον e-ΕΦΚΑ.
  Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης
  Ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης προσδιορίζεται κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπόψη:
 • τις ημέρες εργασίας και
 • την ύπαρξη ή μη χρόνου ασφάλισης, μέσω εργοσήμου, κατά το προηγούμενο έτος.
 • Τις παρακρατηθείσες κατά την εξαργύρωση εργοσήμου ασφαλιστικές εισφορές (στις
  περιπτώσεις που οι ημέρες εργασίας είναι λιγότερες των 150).
  Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας και του χρόνου ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη τα
  εξής:
  Ι. Υπολογισμός Ημερών εργασίας
  Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος με βάση τις αμοιβές που έχουν
  λάβει με εργόσημο, δηλαδή με βάση το σύνολο της ονομαστικής αξίας των εργοσήμων που έχουν
  εξαργυρώσει εντός του έτους (πριν την παρακράτηση του ποσοστού 10%).
  Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4670/2020:
  • Για τα έτη 2017 και 2018 οι ημέρες εργασίας προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου
  των καταβληθεισών, εντός του έτους, αμοιβών εργοσήμου δια του ημερομισθίου του
  ανειδίκευτου εργάτη, ηλικίας άνω των 25 ετών, της 31ης Δεκεμβρίου του
  προηγούμενου έτους, ήτοι 26,18€.
 • Για το έτος 2019 οι ημέρες εργασίας προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου τωνκαταβληθεισών, εντός του έτους, αμοιβών εργοσήμου δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη που προβλέπεται στην αριθμ. οικ. 4241/ 127/30.1.2019 υπουργική απόφαση (Β’ 173), ήτοι 29,04€.

Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούνται ότι
πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα εξαργύρωσης των εργοσήμων.
Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, υπολογιζόμενες κατά τα ανωτέρω, δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

ΙΙ. Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης
• Για τους απασχολούμενους που έχουν πραγματοποιήσει εντός του έτους, 150 ημέρες
εργασίας και άνω– υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις – ο χρόνος
ασφάλισης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Εάν έχουν χρόνο ασφάλισης ως εργάτες γης κατά το προηγούμενο έτος, ασφαλίζονται
  για ολόκληρο το έτος, δηλαδή από την 1η
  Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου (12
  μήνες ασφάλισης).
 • Εάν δεν έχουν χρόνο ασφάλισης ως εργάτες γης κατά το προηγούμενο έτος,
  ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) από την 1η του μήνα της πρώτης
  εξαργύρωσης εργοσήμου έως την 31η Δεκεμβρίου.
  • Για τους απασχολούμενους που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας λιγότερες
  των 150 εντός του έτους, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι
  προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας δια του 25.
  Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, λογίζεται ως μήνας.
 • Εάν έχουν χρόνο ασφάλισης ως εργάτες γης κατά το προηγούμενο έτος, η έναρξη
  ασφάλισης για το συγκεκριμένο έτος πραγματοποιείται από την 1η
  Ιανουαρίου.
 • Εάν δεν έχουν χρόνο ασφάλισης ως εργάτες γης κατά το προηγούμενο έτος,
  ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) από την 1η του μήνα της πρώτης
  εξαργύρωσης εργοσήμου.
  Για τον προσδιορισμό των μηνών ασφάλισης εντός του έτους, ελέγχεται και το ύψος των
  παρακρατούμενων μέσω εργοσήμου ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διαδικασία
  εκκαθάρισης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, καθώς και η αίτηση/δήλωση του
  ασφαλισμένου για την καταβολή οφειλόμενων εισφορών.
  Εργάτες γης που έχουν πραγματοποιήσει βάσει των αμοιβών που έλαβαν με εργόσημο
  λιγότερες από 150 μέρες εργασίας δύνανται να ασφαλιστούν στον e-ΕΦΚΑ έως και έξι (6)
  μήνες εντός του έτους.
  Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών
  Οι ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2017 έως και 2019 προσδιορίζονται σύμφωνα με την
  ελάχιστη προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ν. 4387/2016, όπως
  ισχύουν, εισφορά.
  Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των εισφορών για Κύρια Σύνταξη, Υγειονομική Περίθαλψη και
  Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), ως κατώτατη μηνιαία βάση λαμβάνεται το 70% του
  κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και υπολογίζεται, κατ’ έτος, ως
  εξής :

Ποσό μηνιαίας εισφοράς έτους 2017 : 86,98€ (Κατώτατη εισφορά)
Βάση υπολογισμού: 410,26€
Ανάλυση ανά κλάδο:
Σύνταξη 14% 57,44 €
Υγεία παροχές σε είδος 6,45% 26,46 €
Υγεία παροχές σε Χρήμα 0,50% 2,05 €
ΛΑΕ 0,25% 1,03 €
• Ποσό μηνιαίας εισφοράς έτους 2018 : 95,18€ (Κατώτατη εισφορά)
Βάση υπολογισμού: 410,26€
Ανάλυση ανά κλάδο:
Σύνταξη 16% 65,64 €
Υγεία παροχές σε είδος 6,45% 26,46 €
Υγεία παροχές σε Χρήμα 0,50% 2,05 €
ΛΑΕ 0,25% 1,03 €
• Ποσό εισφοράς Ιανουαρίου 2019 : 103,39€ (Κατώτατη εισφορά)
Βάση υπολογισμού: 410,26€
Ανάλυση ανά κλάδο:
Σύνταξη 18% 73,85 €
Υγεία παροχές σε είδος 6,45% 26,46 €
Υγεία παροχές σε Χρήμα 0,50% 2,05 €
ΛΑΕ 0,25% 1,03 €
• Ποσό εισφοράς Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 : 114,67€ (Κατώτατη
εισφορά)
Βάση υπολογισμού: 455€
Ανάλυση ανά κλάδο:
Σύνταξη 18% 81,90 €
Υγεία παροχές σε είδος 6,45% 29,36 €
Υγεία παροχές σε Χρήμα 0,50% 2,27 €
ΛΑΕ 0,25% 1,14 €

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών
Σε εκτέλεση των ανωτέρω και κατά την πρώτη εφαρμογή, υπολογίσθηκαν ο χρόνος ασφάλισης
και οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων αποκλειστικά ως εργάτες γης, στα πλαίσια
ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης.
Για τις περιπτώσεις απασχολούμενων εργατών γης με παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή
δραστηριότητα ή με παράλληλη αγροτική δραστηριότητα θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
Ο σχεδιασμός, οι εφαρμογές και η διαδικασία της εκκαθάρισης εισφορών εργοσήμου,
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά και αποτελούν την βάση επί της οποίας θα εκτελείται η
ετήσια διαδικασία εκκαθάρισης εφεξής.
Ειδικότερα ακολουθείται, κατά περίπτωση, η πιο κάτω μεθοδολογία:
α. Απασχόληση 150 ημερών και άνω εντός του έτους
Για τους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν (από 1 έως 12) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσους
απασχολούμενους έχουν πραγματοποιήσει βάσει των αμοιβών που έλαβαν με εργόσημο 150 ή
περισσότερες μέρες εργασίας, ελέγχεται εάν η καταβληθείσα εισφορά με την εξαργύρωση
εργοσήμου καλύπτει την προβλεπόμενη για τους μήνες ασφάλισης ελάχιστη εισφορά
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ.

 • Στην περίπτωση που οι καταβληθείσες μέσω εργοσήμου ασφαλιστικές εισφορές
  υπερκαλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης, το επιπλέον ποσό δεν
  επιστρέφεται και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών, επιμεριζόμενο στον Κλάδο
  Σύνταξης των μηνών ασφάλισης.
 • Εάν δεν καλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης υπολογίζεται η
  προκύπτουσα οφειλή, η οποία αναζητείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα
  προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών (5 δόσεις).
  Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.08.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται
  έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
  Οι ανωτέρω δόσεις εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, έως την προθεσμία
  καταβολής τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής το συνολικό ποσό αυτής
  προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης.
  Μετά την λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.
  β. Απασχόληση κάτω των 150 ημερών εντός του έτους
  Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί με την εξαργύρωση εργοσήμου θα πρέπει να
  καλύπτουν την προβλεπόμενη ελάχιστη μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για κύρια
  σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει.
 • Εάν οι καταβληθείσες μέσω εργοσήμου ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν την
  ελάχιστη εισφορά για το σύνολο των μηνών, ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται στους μήνες
  που έχουν εξοφληθεί μέσω εργοσήμου και τυχόν επιπλέον ποσό κατανέμεται ισομερώς στον
  Κλάδο Σύνταξης των ήδη εξοφλημένων μηνών. Οι μήνες αυτοί θεωρούνται «ισχυροί».
  Ο εργάτης γης δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσής του, να ζητήσει την εξόφληση
  των εισφορών των μηνών ασφάλισης που υπολείπονται, καταβάλλοντας τη σχετική διαφορά
  σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση
  ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.
 • Στην περίπτωση που οι καταβληθείσες μέσω εργοσήμου ασφαλιστικές εισφορές
  υπερκαλύπτουν την ελάχιστη μηνιαία εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και
  λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών, επιμεριζόμενο στον Κλάδο Σύνταξης των μηνών
  ασφάλισης.
  Σχετικά παραδείγματα επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος.
  Ενέργειες – Διαδικασία
  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης ακολουθείται η πιο κάτω μεθοδολογία:
 • Δημιουργείται αρχείο, ανά έτος, των ασφαλισμένων που έχουν λάβει αμοιβή με εργόσημο,
  μετά από ταυτοποίησή τους στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
 • Ελέγχεται εάν κατά το προηγούμενο έτος υπήρχε χρόνος ασφάλισης μέσω εργοσήμου,
  προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης (1η
  Ιανουαρίου ή 1η του
  μήνα της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου).
 • Προσδιορίζεται το ποσό αμοιβών ανά έτος και το παρακρατηθέν ποσό εισφορών (ποσοστό 10% επί της συνολικής ονομαστικής αξίας των εργοσήμων που εξαργυρώθηκαν εντός του έτους). – Προσδιορίζονται οι ημέρες εργασίας και ο χρόνος ασφάλισης, ως εξής: Πρώτα υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας ως αποτέλεσμα της διαίρεσης του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών εργοσήμου δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Στη συνέχεια, αναλόγως των ημερών εργασίας που προκύπτουν (<150 ή ≥150), υπολογίζονται οι ισχυροί μήνες ασφάλισης. – Στις περιπτώσεις που προκύπτει απασχόληση 150 ημερών και άνω, ο απασχολούμενος λαμβάνει ασφάλιση, κατά περίπτωση από ένα (1) έως δώδεκα (12) μήνες. – Στις περιπτώσεις που προκύπτει απασχόληση κάτω των 150 ημερών ο απασχολούμενος λαμβάνει ασφάλιση έως και έξι (6) μήνες εντός του έτους. – Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται με τον εξοφλημένο/«ισχυρό» χρόνο ασφάλισης που έχει προκύψει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τα αποδοθέντα ποσά. – Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης δήλωσης του ασφαλισμένου (εντός διμήνου από την εκκαθάριση) να εξοφλήσει τους μήνες που υπολείπονται στις προβλεπόμενες δόσεις. – Υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά για τους μήνες ασφάλισης και ελέγχεται, εάν οι εισφορές που καταβλήθηκαν με την εξαργύρωση του εργοσήμου υπολείπονται αυτής για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ. – Προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και αναρτάται ειδοποιητήριο εκκαθάρισης εργοσήμων ανά έτος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. Ειδοποιητήριο εκκαθάρισης εργοσήμων Για τη γνωστοποίηση της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης, δημιουργήθηκε «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΩΝ» για κάθε έτος. Στο ειδοποιητήριο περιλαμβάνονται τέσσερα διακριτά μέρη ως εξής: 1ο Μέρος: – Στοιχεία ασφαλισμένου – Συνολικό ποσό εξαργυρωμένων, εντός του έτους, εργοσήμων – Παρακρατηθείσες εισφορές – Εργόσημα κατά το προηγούμενο έτος 2ο Μέρος: «Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων» όπου απεικονίζονται : – Μήνες ασφάλισης έτους Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61037bfe8a68974e3619d15d στις 30/07/21 09:58 10 – Ποσό μηνιαίων εισφορών ανά Κλάδο Ασφάλισης – Συνολικό ποσό ετήσιας απαιτηθείσας εισφοράς – Παρακρατηθείσες εισφορές κατά την εξαργύρωση εργοσήμων (10%) – Υπόλοιπο προς εξόφληση 3ο Μέρος: «Πίνακας δοσολογίου» όπου απεικονίζονται : – Α/Α δόσεων – Ποσό δόσης – Ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής 4ο Μέρος: «Στοιχεία πληρωμής μέσω Τραπεζών/ΕΛΤΑ» με τον κωδικό εντολής πληρωμής και μήνυμα προς τους ασφαλισμένους. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός εντολής πληρωμής είναι μοναδικός για κάθε έτος και με τη χρήση του καταβάλλονται οι οφειλόμενες εισφορές του έτους. Για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών με ηλεκτρονική συναλλαγή, επιλέγεται το διατραπεζικό προϊόν «e-ΕΦΚΑ Παραστατικά Υποκαταστημάτων». Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Η είσοδος των ασφαλισμένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πραγματοποιείται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr με χρήση των κωδικών TAXIS και ΑΜΚΑ, μέσω της Υπηρεσίας για «Εισφορές Εργατών Γης». Μετά την ταυτοποίησή του, ο ασφαλισμένος εισέρχεται στη νέα μηχανογραφική εφαρμογή που παρέχει τις εξής λειτουργικότητες: • Ειδοποιητήρια εκκαθάρισης εισφορών: Παρέχεται η δυνατότητα λήψης του ειδοποιητηρίου εκκαθάρισης εργοσήμων για το επιλεγμένο έτος. • Εκκαθάριση Εργοσήμων  Εργόσημα Ασφαλισμένου: Η οθόνη εμφανίζει λίστα με όλα τα εργόσημα που έχουν εξαργυρωθεί κατά τα έτη 2017-2019. Για κάθε εργόσημο αποτυπώνεται Μοναδικός Αριθμός Εργοσήμου, Επώνυμο Εργοδότη, Όνομα Εργοδότη, ΑΜΚΑ Εργοδότη, ΑΦΜ Εργοδότη, Ημερομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Εξαργύρωσης, Ασφαλιστικές Εισφορές και Ονομαστική Αξία. • Εκκαθάριση Εργοσήμων  Ετήσια εκκαθάριση: Η οθόνη εμφανίζει τις διαθέσιμες κατ’ έτος εκκαθαρίσεις. Επιλέγοντας Εμφάνιση προβάλλονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιλεγείσας εκκαθάρισης και τα αποτελέσματα αυτής. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα λήψης του ειδοποιητηρίου εκκαθάρισης εργοσήμων για το επιλεγμένο έτος. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61037bfe8a68974e3619d15d στις 30/07/21 09:58 11 • Εκκαθάριση Εργοσήμων  Ασφαλιστική Ιστορία: Η οθόνη εμφανίζει την διαθέσιμες εγγραφές ασφαλιστικού χρόνου κατ’ έτος. • Τα Στοιχεία μου: Η οθόνη εμφανίζει ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.