ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 – 06/09/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 – 06/09/2019

6 Σεπτεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Δ/νση Απονομής Συντάξεων- Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας

Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα.» δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019
(περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν.
4387/2016), σχετικά με τον προσδιορισμό του ακαθάριστου συνολικού ποσού κάθε μηνιαίας
κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου
που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ.
Επίσης, σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σχετική αναλυτική
εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω),
προς ενημέρωση και εφαρμογή.
Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα
πρέπει ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και των
οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνημμένα Αρχεία