ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 – 01/10/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 – 01/10/2020

1 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας

Σχετικά με την χορήγηση – παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους

Ειδικότερα:
1.Με το άρθρο 31 του ανωτέρω νόμου τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ 8 του
άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α΄85) και ορίζεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα και η
χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και
στα μέλη οικογενείας του αποκτάται από 1-1-2020 και εφεξής εφόσον: α) ο μισθωτός
έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την
ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και β) ο μη
μισθωτός έχει συμπληρώσει δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί
οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4529/2018 (Α΄56).
Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται ή ασφαλιστική ικανότητα από 1-3-2020 έως
31-12-2020 στους μη μισθωτούς, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου
του 2020. Η παράταση γίνεται κατ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των
οριζομένων στο άρθρο 41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι
πέραν της 31ης -12-2020. Η ανωτέρω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1-7-2020.
2.Με την παρ.1 του άρθρου 30 ορίζεται ότι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
χορηγούν ασφαλιστική ικανότητα στα μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων και
συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ικανοί, μέχρι την ολοκλήρωση
της διασταύρωσης των στοιχείων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και
πάντως όχι πέραν της 31ης -12-2020. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ασφαλιστικής
ικανότητας είναι τα έμμεσα μέλη να είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 19-02-2020.
3.Με το άρθρο 29, ορίζεται ότι, παρατείνεται ή ασφαλιστική ικανότητα για παροχές
υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1ης-3-2020 έως 28-2-
2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ 8 του άρθρου 37
του ν.4670/2020 (Α΄43) στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη της οικογενείας τους:
α). Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες, και τους
προπονητές δρομώνων ίππων,
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί
αποκλειστικά βάσει της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’85)
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου2018 ΠΝΠ (Α’138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν.4576/2018 (Α’ 196),
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α΄196).

 1. Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και του πρώην Ε.Τ.Α.Α., που έχουν
  κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του
  ν.4254/2014 (Α’85), καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπ.
  ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των
  διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) η
  ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2021.
 2. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των
  διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α’273) όπως έχουν τροποποιηθεί
  και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως
  28 -2 -2021.
 3. Στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 67
  ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των
  διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α’65) και της περ. Α, της
  υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄85) και παραμένουν άνεργοι και
  ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως
  28-2-2021.
 4. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και στα μέλη της οικογενείας τους που έχουν
  οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται ασφαλιστικής
  ικανότητας, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής
  αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2458/1997 (Α΄15) για όσο χρονικό διάστημα
  ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Συνημμένα Αρχεία