ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2020

16 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική
Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 43 τεύχος Α΄/28.02.2020) με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο
36 του Ν. 4387/2016 που ρυθμίζει τη καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης
και ταυτόχρονα προστίθεται άρθρο 36Α το οποίο αναφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στη
συνταξιοδοτική αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και
παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και εφεξής, καθώς και τις σχετικές
με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 και Φ1500/19412/716/16.9.2020 εγκυκλίους
της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του ΥΠΕΚΥΠ.
Εφιστούμε ιδιαίτερα τη προσοχή σας ως προς τη χορήγηση προσαύξησης του
χρόνου παράλληλης ασφάλισης (μέχρι 31.12.2016), σύμφωνα με τα άρθρα 17, 36 και 36Α
του ν. 4387/2016 η οποία χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος
δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.
Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα δοθούν συμπληρωματικές
οδηγίες με νεότερο έγγραφο και αναμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων οδηγίες και για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του
άρθρου 26 του Ν.4670/2020.

Συνημμένα Αρχεία