ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 – 15/10/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 – 15/10/2018

15 Οκτωβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς

Α. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/ 30-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2778/ τ. Β΄/2-12-2011)
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Βαριές & ανθυγιεινές εργασίες»,
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 3863/2010 και τέθηκε σε ισχύ από
1/1/2012, καταρτίστηκε ο νέος πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Σύμφωνα με τον νέο Πίνακα, το απασχολούμενο προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.
ανάλογα με το χώρο εργασίας και την ειδικότητά τους (ΕΔΑΦΙΟ Α) ή ανάλογα με την ειδικότητά τους
ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις ή το χώρο που εργάζονται (ΕΔΑΦΙΟ Β). (Σχετική η υπ’ αριθμ.
27/2012 Εγκύκλιος τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Β. Με το ανωτέρω σχετικό (1) αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος του Παραρτήματος που
προσαρτάται σε αυτήν, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη του λιμένα Πειραιά περιλαμβάνει, εκτός από τον
προβλήτα Ι και τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.
Με το ανωτέρω σχετικό (2) διευκρινίζεται ότι, καθώς οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν και αυτοί
τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται
στο παράρτημα της Σύμβασης Παραχώρησης, οι διατάξεις της περίπτωσης 41 εδάφιο Α΄ του
ισχύοντος Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα έχουν εφαρμογή και για το
εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην υπαλλήλων γραφείων, φυλάκων και επιστατών) που απασχολείται
στις εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα
Πειραιά, καθώς βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και
αποτελούν τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά.
Ως εκ τούτου, για μισθολογική περίοδο από 8/2018, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ, θα
πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση του
απασχολούμενου προσωπικού στους ανωτέρω προβλήτες, ενημερώνοντας τους εργοδότες που
απασχολούν το υπ’ όψιν προσωπικό.

Συνημμένα Αρχεία