ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 – 30.08.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 – 30.08.2021

30 Αυγούστου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4772/2021(ΦΕΚ 17
Α΄) και των ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 (ΦΕΚ 2236 Β΄), ΓΔΟΥ
808/23.07.2021 (ΦΕΚ 3354 Β΄) και ΓΔΟΥ 825/02.08.2021 (ΦΕΚ 3529
Β΄) ΚΥΑ, χορηγείται, υπό προϋποθέσεις, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
προσωρινή ενίσχυση, με τη μορφή της «Επιδότησης παγίων δαπανών» στο
πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
ΓΕΝΙΚΑ
Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσμοθετείται μέτρο κρατικής
ενίσχυσης επιχειρήσεων, το οποίο, όσον αφορά τον e-ΕΦΚΑ,
αξιοποιείται για την αποπληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων αποκλειστικά των
μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 – Νοεμβρίου 2021 (6/2021 –
11/2021, δηλ. για ασφαλιστικές εισφορές που καθίστανται πληρωτέες από
01.07.2021 έως 31/12/2021).
Η εν λόγω ενίσχυση, σε καμία περίπτωση, δεν θα χρησιμοποιηθεί
για αποπληρωμή απαιτήσεων από ασφαλιστικές εισφορές προγενέστερων ή
μεταγενέστερων μισθολογικών περιόδων.


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η διαδικασία, κατά την πρώτη φάση της υλοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ,
η οποία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδέχθηκε και επεξεργάστηκε
τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων εργοδοτών (συνδρομή προϋποθέσεων,
αναζήτηση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων κ.λ.π.),
συμπεριλαμβανομένου και αυτό του επιμερισμού του ποσού τις ενίσχυσης
για την κάλυψη οφειλών τους προς τη φορολογική αρχή ( που καθίστανται
πληρωτέες από 01.07.2021 έως 31.12.2021) ή/και την αποπληρωμή
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021
– Νοεμβρίου 2021.
Ακολούθως, η ΑΑΔΕ απέστειλε στον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικό αρχείο, με
τους ΑΦΜ όσων κρίθηκαν δικαιούχοι του μέτρου, καθώς και τα ποσό της
ενίσχυσης, που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από αυτούς.
Το ποσό της ενίσχυσης ενσωματώθηκε στην οικονομική καρτέλα
κάθε δικαιούχου εργοδότη στο ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ (Τύπος Κίνησης 328-
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) και θα συμψηφίζεται με
υποχρεώσεις του για καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών όλων
των κλάδων, τομέων και λογαριασμών μισθολογικών περιόδων 6/2021 –
11/2021, όπως προκύπτουν από μία ή περισσότερες ΑΠΔ αυτών των
περιόδων, εξομοιούμενο, ως προς τη λειτουργικότητα, με εμπρόθεσμη
καταβολή τρεχουσών εισφορών με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής
Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
ενέργεια εκ μέρους των δικαιούχων εργοδοτών.
Αντίστοιχα, το ποσό της ενίσχυσης έχει ενσωματωθεί στην οικονομική
καρτέλα εργοδότη, που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα
μας (www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες/Οικονομική
καρτέλα εργοδότη) με τύπο κίνησης: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές
υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που συμψηφίζονται και βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό