ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 – 15/12/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 – 15/12/2017

15 Δεκεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1ΩΣΤΥ), στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6
του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 τεύχος Α΄/13-9-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζεται ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών του
ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016
τόσο από 13.5.2016 όσο και από 1.1.2021 και μετά, όταν ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2002 και εξής
υπολείπεται των πέντε ή των δέκα ετών αντίστοιχα.

Συνημμένα Αρχεία