ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 – 31/08/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 – 31/08/2021

31 Αυγούστου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

Με την ως άνω (3) σχετική εγκύκλιο οδηγία, έχουν δοθεί οδηγίες για την
αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ, από 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4387/2016, και ειδικότερα, για το πεδίο εφαρμογής, τις
προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού και εξόφλησης του ποσού εξαγοράς.
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020)
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 και προσδιορίστηκαν
οι χρόνοι ασφάλισης e-ΕΦΚΑ από 1.1.2020.
Ειδικότερα, με την διάταξη της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, η αναγνώριση του
χρόνου Πρόσθετης Ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών π. ΟΓΑ (παρ.
5 άρθρου 53 ν. 3518/2006) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
Με την αρ. Δ.15/Δ΄/49714/1949/25.1.2021 Υπουργική Απόφαση ορίστηκε ο
τρόπος υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς για την αναγνώριση του οφειλόμενου
χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ, από 1.1.2020, σε
συνάρτηση με την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, κατά το έτος υποβολής
αίτησης αναγνώρισης.
Με την παρούσα, γνωστοποιείται ο νέος τρόπος υπολογισμού της
ασφαλιστικής εισφοράς εξαγοράς και παρέχονται οδηγίες.


Γενικά
Με την νεότερη διάταξη της παρ. δ του άρθρου 30 του ν. 4670/2020,
προβλέπεται ότι η εισφορά για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται
στην προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 40
παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, την οποία έχει επιλέξει ο
ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Υπολογισμός μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς
Ενεργοί ασφαλισμένοι
Η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική
κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά το έτος υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης.
Παράδειγμα: Αγρότης, ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, που για το έτος 2020 έχει
επιλέξει την 2η ασφαλιστική κατηγορία, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για
αναγνώριση ενός (1) έτους οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών.
Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται σε:
1 έτος x 12 μήνες x 104€ μηνιαία εισφορά ΚΣ που αντιστοιχεί στην 2η ακ =
1.248€.
Ασφαλισμένοι σε διακοπή
Ασφαλισμένοι που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης
χρόνου, έχουν διακόψει την ασφάλιση αντιμετωπίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

 • Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης είχαν ενεργή ασφάλιση
  και άρα είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά αναγνώρισης
  υπολογίζεται επί της ασφαλιστικής κατηγορίας της επιλογής τους.
  Παράδειγμα: Αγρότης, ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, που για το έτος 2020 έχει
  επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, διακόπτει την ασφάλιση τον 9.2020 και
  υποβάλλει τον Νοέμβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση δύο (2) ετών
  οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
  Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται σε:
  2έτη x 12 μήνες x 87€ μηνιαία εισφορά ΚΣ που αντιστοιχεί στην 1η ακ =
  2.088€.
 • Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος δεν είχε προηγηθεί ασφάλιση,
  επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπολογιστεί η μηνιαία
  εισφορά εξαγοράς.
  Παράδειγμα: Αγρότης, ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, που έχει διακόψει την
  υποχρεωτική ασφάλιση τον 3.2018, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για
  αναγνώριση δύο (2) ετών οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας
  Ασφάλισης Αγροτών. Ο εν λόγω ασφαλισμένος θα πρέπει να επιλέξει από τις
  ασφαλιστικές κατηγορίες των αγροτών έτους 2020 και εν συνεχεία θα
  υπολογιστεί το ποσό της εξαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
  Έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων
  Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή για αιτήσεις αναγνώρισης του
  οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
  του π. ΟΓΑ, υποβληθείσες από 1.1.2020.
  Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31.12.2019 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με
  τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Συνημμένα Αρχεία