ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 – 19/11/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 – 19/11/2018

19 Νοεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που
αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 20 του
Ν.2639/1998 και των 111067/04-12-1998 και 112558/30-12-1998
αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καταρτίστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ., πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας, ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ και
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ:34100/24-11-1999 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 2131/99 τ.Β), η
οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 20 παρ.15 του
Ν.2639/1998, καταρτίστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων Λυκείου.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.2458/97 (ΦΕΚ 15
τ.Α΄) στο οποίο παραπέμπει η παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.2639/1998
(ΦΕΚ 205 τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ
286 τ.Α΄), οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας ανέργων, που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο
δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-
Ε.Τ.Α.Μ., μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και από
01/01/2001 κατά του κινδύνου ατυχήματος.
Τα ανωτέρω πρόσωπα στη συνέχεια, υπέβαλαν Δηλώσεις
Απασχόλησης Καταγγελιών κατά των Δήμων, στα, κατά τόπο, αρμόδια
Υποκαταστήματα του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ζητώντας την πλήρη
ασφαλιστική τους τακτοποίηση ήτοι για τους κλάδους σύνταξης (κύριας
και επικουρικής) για το χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής
τους στα εν λόγω προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων
και μέχρι την ένταξη τους στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19-07-2004), για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στο δημόσιο τομέα.
Τα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
εξέδιδαν Απορριπτικές Αποφάσεις, επί των υποβληθεισών καταγγελιών
και οι καταγγέλλοντες υπέβαλλαν ενστάσεις ενώπιον των, κατά τόπο,
αρμόδιων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Τ.Δ.Ε.) του τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες απορρίπτονταν.

Στη συνέχεια, οι καταγγέλλοντες, υπέβαλαν προσφυγές κατά των
απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε., στα, κατά τόπο, αρμόδια Διοικητικά
Πρωτοδικεία και σε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το τ. Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ., ασκούσε έφεση κατά αυτών, έχουν εκδοθεί τελεσίδικες
Αποφάσεις των Εφετείων που δικαιώνουν τους σχολικούς φύλακες.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
έχει κριθεί ότι, τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν στους Δήμους μέσω των
προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εργάσθηκαν με το
καθεστώς της εξαρτημένης σχέσης εργασίας υπαγόμενης τόσο στην κύρια
ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στην αντίστοιχη επικουρική
ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α..
3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΙΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις των
σχολικών φυλάκων, που προσέφυγαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια
κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. και έχουν εκδοθεί
τελεσίδικες δικαστικές, δίνεται η δυνατότητα της πλήρους ασφαλιστικής
τους τακτοποίησης ήτοι σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας
Ασφάλισης του (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Ε.Φ.Κ.Α. όσο και στους κλάδους
Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α. και Επικουρικής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
(τ.Ε.Τ.Ε.Α.) και της απαλλαγής των Ο.Τ.Α. από τα επιβληθέντα πρόσθετα
τέλη , τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Ως εκ τούτου, το Τμήμα Εσόδων, των αρμόδιων Τοπικών
Υποκαταστημάτων Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβαίνει άμεσα
στην εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, μέσω της
διενέργειας έκτακτου ουσιαστικού ελέγχου και την ασφαλιστική
τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων, για το χρονικό διάστημα που έχει
αναγνωρισθεί κατά περίπτωση, με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταλογίζονται σε Πράξεις Επιβολής
Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ενώ θα ακυρώνονται οίκοθεν οι αντίστοιχες Πράξεις
Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ).
Επισημαίνουμε ότι, ως προς την απαλλαγή, από τις πρόσθετες
επιβαρύνσεις, κρίνεται σκόπιμο κατά την διενέργεια του έκτακτου
ουσιαστικού ελέγχου, μέσω του ΟΠΣ/ τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., να επιλέγεται
από το πεδίο «κωδικός Αιτιολογίας Π.Ε.Π.Ε.Ε.», η μη έκδοση Π.Ε.Π.Ε.Ε –
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές
οίκοθεν ακυρώσεις των ως άνω πράξεων.
Επιπροσθέτως, το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. με το με αριθμ. πρωτ:
Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο του, διευκρίνισε ότι οι διατάξεις
του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018, θα έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις απασχόλησης των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι δεν
προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, κατά των
απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. των κατά τόπο αρμόδιων
Τοπικών Υποκαταστημάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες
Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκ/των Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., όπως μεριμνήσουν
για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Συνημμένα Αρχεία