ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 – 11/11/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 – 11/11/2020

11 Νοεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών -Απεικόνιση της ασφάλισης

Α.ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων
εργασίας, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως
κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιδότηση, για έξι (6) μήνες
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, του συνόλου (100%) των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), ανεξάρτητα από το
ύψος του μηνιαίου μισθού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών
εισφορών, που αναλογούν στα Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος ορίζεται η 01.10.2020,
ισχύει δε μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Η αμοιβή του ωφελούμενου – εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την
επιχείρηση – εργοδότη.


Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Β.1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι εργαζόμενοι που προσλήφθησαν ή θα
προσληφθούν από 01.10.2020 και μετέπειτα με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Οι ανωτέρω, κατά το χρόνο της πρόσληψής τους, δεν πρέπει:
• να είχαν ή να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με :

 • την αιτούσα επιχείρηση/ εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό
  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή
 • με άλλον εργοδότη,
  για τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,
  • να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.
  Οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του προγράμματος δεν μπορούν να
  ενταχθούν στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» του
  άρθρου 31 του ν.4690/2020 (Α΄104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν
  μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
  Η περίοδος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών αφορά ημερολογιακό
  εξάμηνο σύμφωνα με την εκάστοτε ημερομηνία ένταξης εργαζόμενου στο
  πρόγραμμα (έναρξης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας).
  Σε κάθε περίπτωση αφορά χρονική περίοδο μετά την 01.10.2020, και
  δεν ξεπερνά το ημερολογιακό εξάμηνο.
  Με την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η εργασιακή σχέση μπορεί να
  συνεχιστεί, με συμφωνία επιχείρησης-εργοδότη και ωφελούμενου-εργαζόμενου.
  Όμως για την περίοδο πέραν του εξαμήνου υπόχρεος καταβολής των αντίστοιχων
  ασφαλιστικών εισφορών είναι ο εργοδότης.
  Β.2. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα,
  ισχύουν οι κάτωθι όροι και δεσμεύσεις:
  Β.2.1. Ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες
  • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξής τους στο πρόγραμμα,
  (υποβληθείσας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων) πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
  ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο & τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
  Β.2.2. Διατήρηση θέσεων εργασίας για το διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα
  • Για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, ο μέσος όρος των θέσεων
  εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων της
  18.09.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020), προσαυξημένος κατά τον
  αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
  • Ο αριθμός των εργαζομένων, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων
  με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου
  χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
  έχουν τεθεί σε αναστολή.
  Στον ανωτέρω υπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι:
  • των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου.
  • των οποίων λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  • που αποχωρούν οικειοθελώς.
  Β.2.3. Κατά τη διάρκεια της επιδότησης δεν επιτρέπεται:
  • Η μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας των ωφελούμενων – εργαζομένων.
  • Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο
  λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις –
  εργοδότες, δύνανται να αιτηθούν την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης και όχι την
  αντικατάσταση αυτής με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο
  διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου.
  Συμπερασματικά, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των
  κοινοποιούμενων διατάξεων, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και
  εργαζομένου, για το χρονικό διάστημα της επιδότησης – μέγιστο το
  ημερολογιακό εξάμηνο από την έναρξη της απασχόλησης (έναρξη σύμβασης)
  ανεξαρτήτως εάν αυτή διαρκέσει περισσότερο – υπολογίζονται επί των
  ακαθάριστων μικτών αποδοχών της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
  (μειωμένης ή πλήρους απασχόλησης) και δεν καταβάλλονται από τον
  εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό
  Προϋπολογισμό.
  Γ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)
  Η ασφάλιση των ωφελούμενων – εργαζόμενων του προγράμματος, θα
  πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
  (Α.Π.Δ.) των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό
  των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων-εργοδοτών, στις προθεσμίες που
  προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Συνημμένα Αρχεία