ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 – 16.09.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 – 16.09.2021

16 Σεπτεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020

 1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Ν.
  4576/2020, με το άρθρο 44 του οποίου ανακαθορίζεται το ποσοστό σύνταξης που χορηγείται
  σε αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα λόγω θανάτου ασφαλισμένων και συνταξιούχων του eΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε αμφοτεροπλεύρως ορφανό τέκνο κατέχει ποσοστό 50% σε
  κάθε σύνταξη που του απονέμεται/μεταβιβάζεται λόγω θανάτου των γονέων του.
 2. Η κοινοποιούμενη διάταξη αντικαθιστά από τη δημοσίευσή της την περ. γ΄ της παρ. 4Α
  του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), δηλαδή από 26.11.2020, και καταλαμβάνει όλες
  τις συντάξεις που χορηγούνται για την αιτία αυτή στα ανωτέρω πρόσωπα λόγω
  θανάτου του γονέα τους που επήλθε από 13.5.2016 και εξής.
  Επομένως, τόσο οι εκκρεμείς αιτήσεις των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων για
  συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του γονέα τους όσο και όσες υποβάλλονται από τα πρόσωπα
  αυτά από την 26.11.2020 και μετά κρίνονται σύμφωνα με την κοινοποιούμενη
  διάταξη. Επίσης, από 26.11.2020 αναπροσαρμόζεται στο 50% το ποσοστό κάθε σύνταξης
  λόγω θανάτου που είχε αναγνωριστεί σε αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα για το χρονικό
  διάστημα από 13.5.2015 έως 25.11.2020.
  Εξυπακούεται ότι το δικαίωμα της αύξησης του ποσοστού σύνταξης από 25% σε 50%,
  που ισχύει βάσει του νόμου από 26.11.2020 και μετά, εν τοις πράγμασι γεννάται
  οπωσδήποτε την ημερομηνία κατά την οποία τα τέκνα όντως καθίστανται
  αμφοτεροπλεύρως ορφανά, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα, που ακολουθούν τον
  ίδιο κανόνα, σε καμία περίπτωση δεν ανατρέχουν πριν από τις 26.11.2020.

 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
  Α. Τέκνο λαμβάνει το 25% της σύνταξης λόγω θανάτου ενός γονέα του ο οποίος απεβίωσε στις
  15.9.2020 και καθίσταται αμφοτεροπλεύρως ορφανό στις 20.3.2021. Επομένως, κατέχει το
  ίδιο ποσοστό σύνταξης μέχρι και τις 19.3.2021, ενώ από 1.4.2021 δικαιούται το 50% της
  σύνταξης αυτής μέχρι την ημερομηνία νόμιμης λήξης του δικαιώματός του σύμφωνα με τις
  διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄130/18.07.2018). Σε περίπτωση
  δε κατά την οποία δικαιούται σύνταξη και από τον γονέα που απεβίωσε στις 20.3.2021,
  διατηρεί ομοίως το δικαίωμα να λαμβάνει τη σύνταξη αυτή σε ποσοστό 50% από 1.4.2021.
  Β. Στις 25.8.2019 τέκνο κατέστη αμφοτεροπλεύρως ορφανό. Μέχρι 25.11.2020 κατέχει το
  25% κάθε μίας από τις συντάξεις των γονέων του που του έχουν μεταβιβαστεί. Από
  26.11.2020 δικαιούται το 50% σε κάθε μία από τις συντάξεις αυτές και τα οικονομικά
  αποτελέσματα ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία.
 2. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών απονομής συντάξεων, θα πρέπει να λάβουν γνώση
  της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της ενυπογράφως, με ευθύνη του
  προϊσταμένου τους. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να
  μεριμνήσει για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων στο σύστημα ηλεκτρονικής
  υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.