ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 – 06/02/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 – 06/02/2019

6 Φεβρουαρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ.

Με το ως άνω σχετ.β έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., γνωστοποιήθηκε ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του
άρθρου 14 του ν.δ. 4277/1962 (Α’ 191), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 17,
παρ.1 του ν.1469/1984 (Α’ 111), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.3 του
ν.3232/04 (Α’ 84) και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος
συγχρόνως σε περισσότερους, του ενός, Οργανισμούς Ασφαλίσεως Ασθενείας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ.8 του ν.4387/16 (Α’ 85), σε περίπτωση παράλληλης
ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα,
τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα,
τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο ασφαλισμένος του Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να
επιλέξει, κατόπιν αίτησής του, την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα
εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων ορίζεται η 1/1/2017.
Στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, περί εξαίρεσης, εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι που
υπάγονται για κλάδο υγείας στον ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
– Ασφαλίζονται παράλληλα στον κλάδο υγείας των πιο κάτω φορέων, οι
οποίοι νοούνται ως φορείς ασθενείας και δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ:

 • Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
 • Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
 • Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της
  Τραπέζης Ελλάδος
 • Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
  Λογιστών
  – Καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για τον οικείο κλάδο στους ως άνω
  φορείς
  Το δικαίωμα εξαίρεσης δύναται να συντρέχει λόγω ασφάλισης ή συνταξιοδότησης, από άμεσο
  δικαίωμα ή λόγω θανάτου, στους πιο πάνω φορείς.
 • ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ της ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
  Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και πληρούνται οι ως άνω
  προϋποθέσεις:
  – Η εξαίρεση των ασφαλισμένων από την καταβολή εισφορών κλάδου
  υγείας του ΕΦΚΑ αρχίζει από την πρώτη του μήνα υποβολής της αίτησης, εφόσον
  το αίτημα υποβληθεί κατά την εγγραφή ή κατά την έναρξη ασφάλισης. Στην
  περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί μεταγενέστερα από την έναρξη της
  παράλληλης ασφάλισης, η εξαίρεση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα.
  – Η διάρκεια της χορηγούμενης εξαίρεσης, για τους ενεργούς
  ασφαλισμένους, είναι δωδεκάμηνη, και λήγει την τελευταία ημερολογιακή ημέρα
  του δωδέκατου μήνα.
  Για τους συνταξιούχους, από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου, αορίστου ή
  ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της χορηγούμενης εξαίρεσης θα είναι αντίστοιχη της
  διάρκειας της συνταξιοδότησης.
  – Δυνατότητα παράτασης της εξαίρεσης παρέχεται εφόσον υποβληθεί
  σχετικό αίτημα εντός (12) δώδεκα μηνών από την λήξη της προηγούμενης
  εξαίρεσης.
  Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν κατά την
  ημερομηνία λήξης της προηγούμενης εξαίρεσης, προκειμένου να καλυφθεί
  αναδρομικά η νέα δωδεκάμηνη περίοδος.
  Σε διαφορετική περίπτωση (μη συνδρομή των προϋποθέσεων), η εξαίρεση αρχίζει
  από την πρώτη του επομένου μήνα, κατά τα προαναφερόμενα.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Για την άσκηση του δικαιώματος εξαίρεσης από τον κλάδο υγείας, απαιτείται η υποβολή σχετικού
  αιτήματος.
  Το αίτημα υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ και συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης
  στον κλάδο υγείας του εκτός ΕΦΚΑ φορέα.
  Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν:
  – η προέλευση του δικαιώματος ασφάλισης κλάδου υγείας (υποχρεωτική
  ασφάλιση, συνταξιοδότηση από άμεσο δικαίωμα ή λόγω θανάτου) και οι κλάδοι
  ασφάλισης των παροχών
  – το χρονικό διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας του
  οικείου φορέα και ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης αυτής (π.χ. προσωρινή σύνταξη)
  – η καταβολή εισφορών ή διενέργεια κρατήσεων υπέρ του κλάδου
  Μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο της προσκομισθείσας βεβαίωσης, εκδίδεται απόφαση
  εξαίρεσης από τον κλάδο υγείας, η οποία επιδίδεται ή κοινοποιείται στον ασφαλισμένο.
  Σε περίπτωση διακοπής της εξαίρεσης σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που είχε οριστεί με την
  αρχική απόφαση, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει τις οικείες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ,
  υποβάλλοντας αίτημα και νέα βεβαίωση. Στην συνέχεια εκδίδεται τροποποιητική απόφαση με την
  οποία οριστοκοποιείται το χρονικό διάστημα εξαίρεσης.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  Για τη διαχείριση των εκκρεμών αιτημάτων εξαίρεσης κλάδου υγείας, επισημαίνονται τα εξής:
  Αποφάσεις εξαίρεσης που έχουν εκδοθεί πριν την 31/12/2016 και ο χρόνος
  εξαίρεσης εκτείνεται μετά την 1/1/2017, εξετάζονται σύμφωνα με την παρούσα και
  εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η εξαίρεση συνεχίζεται επί ΕΦΚΑ για το
  υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα.
  Για τυχόν συνέχιση της εξαίρεσης μετά την λήξη του ως άνω διαστήματος,
  αναζητούνται δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία σύμφωνα με τις
  προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα.
  Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 εξετάζονται σύμφωνα με
  την παρούσα.
  Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας κατά την εφαρμογή των ανωτέρω καθώς πλέον η
  εξαίρεση εισφορών κλάδου υγείας διενεργείται μόνο στις περιπτώσεις παράλληλης
  ασφάλισης στους ως άνω εκτός ΕΦΚΑ φορείς και σύμφωνα με τις οδηγίες της
  παρούσας.
  Οι προγενέστερες διατάξεις και εγκύκλιες οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες χορηγούνταν
  εξαίρεση κλάδου υγείας λόγω παράλληλης ασφάλισης μεταξύ των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ
  φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, δεν έχουν από 1/1/2017 εφαρμογή

Συνημμένα Αρχεία