ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 – 03/03/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 – 03/03/2020

3 Μαρτίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων 

Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας του έτους 2020 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.

Με την 61188/Δ1/19649/31-12-2019 (ΦΕΚ: 137/29-1-2020 τ. Β΄) Υπουργική
Απόφαση μετά την με αρ. 800/46/19.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ,
αποφασίστηκε για το έτος 2020 η συγκρότηση και η λειτουργία, στην Κεντρική
Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ, Κλιμάκιων Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας.

ΕΡΓΟ
Έργο των Κλιμάκιων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας αποτελεί η εκκαθάριση
των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και η αποπληρωμή των
οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Τα Κλιμάκια-Ομάδες και Υποομάδες Εργασίας στελεχώνονται από τα μέλη
των Κλιμακίων-Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας που περιλαμβάνονταν σε όλες τις
εκδοθείσες αποφάσεις Διοικητή του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής των
προϋφιστάμενων Υπουργικών Αποφάσεων, περί σύστασης και λειτουργίας
Κλιμακίων-Ομάδων και Υποομάδων Εργασίας για τα έτη 2017- 2019, καθώς και από
νέα μέλη που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και οριστούν με απόφαση του
Διοικητή του ΕΦΚΑ υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν
αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή, εκκαθάριση και πληρωμή συντάξεων,
ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και
διαπίστωση χρόνων ασφάλισης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα αντικείμενα απασχόλησης των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας
είναι απονομή, εκκαθάριση και πληρωμή συντάξεων, ανακεφαλαίωση χρόνου
ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων
ασφάλισης.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Με την εκδοθείσα Υ.Α η στοχοθεσία είναι ατομική για τους υπαλλήλους και
δεν επηρεάζεται από την επίτευξη ή μη του στόχου της δομής που ανήκει ο
υπάλληλος. Για τους προϊσταμένους, η στοχοθεσία προκύπτει από την επίτευξη των
στόχων τω υπαλλήλων της δομής που προΐστανται.
Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας γίνεται μέσω των στοιχείων της
εφαρμογής workflow και επομένως απαιτείται με ευθύνη του διευθυντή κάθε
μονάδας να ενημερωθούν τα στοιχεία των υπαλλήλων και να παρακολουθείται η
πορεία των αιτημάτων.