ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 – 06/12/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 – 06/12/2018

6 Δεκεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)

Όπως είναι ήδη γνωστό, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2017 για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων Αγροτών, Αυτοαπασχολουμένων και
Ελευθέρων Επαγγελματιών που ασκούν αποκλειστικά μία ή περισσότερες Επιχειρηματικές ή
Αγροτικές δραστηριότητες. Για τον υπολογισμό της εκκαθάρισης ελήφθησαν υπόψη οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με βάση το εισόδημα (ΚΦΑ) του προηγούμενου
φορολογικού έτους 2016 από ασφαλιστέες Επιχειρηματικές ή Αγροτικές δραστηριότητες και
οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν προς εξόφληση εισφορών του έτους 2017,
συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπές
Πιστώσεις, Χρεώσεις και Εκπτώσεις.
Με την αρ. πρωτ. Δ15/Δ΄/οικ.61080/1692/5-12-2018 οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης
Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ ρυθμίζονται τα θέματα εκκαθάρισης εισφορών έτους 2017
για τους ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα
καθώς και για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39
του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).
Με την υλοποίηση της εκκαθάρισης στις περιπτώσεις αυτές ολοκληρώνεται ο κύκλος
εισφοροδότησης στα πλαίσια του νέου εισφοροδοτικού συστήματος.

Συνημμένα Αρχεία