ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 – 13/12/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 – 13/12/2019

13 Δεκεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και παροχή οδηγιών

 1. Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος
  4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική
  Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
  ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και
  άλλες διατάξεις», με το άρθρο 37 του οποίου μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της
  προσωπικής διαφοράς που οφείλεται σε επανυπολογισθείσες συντάξεις οι οποίες χορηγήθηκαν
  λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας.
  Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, κατ’ εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα
  Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν,
  προβλέφθηκε και εφαρμόστηκε από 1-1-2019, η αναπροσαρμογή των ήδη
  καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των τ. φορέων
  κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου -πλην ΟΓΑ- με τους κανόνες του Ν. 4387/2016.
  Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4387/2016, όπως
  ισχύει, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 31.12.2018
  είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, από 1.1.2019
  προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο (1/5) της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε
  ετών, δηλαδή μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2023.
 2. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, το
  ποσό της προσωπικής διαφοράς καταβάλλεται εξαρχής ολόκληρο (και όχι σε ισόποσες ετήσιες
  δόσεις εντός πενταετίας) στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου,
  εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή
  σε επαγγελματική ασθένεια (περιπτώσεις του άρθρου 31 του Ν. 4387/2016).
 3. Επομένως, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4611/2019, δηλαδή
  από 17.5.2019 και εξής, στις επανυπολογισθείσες συντάξεις που ανήκουν στις εν
  λόγω κατηγορίες καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό που
  αντιστοιχεί στα 4/5 της προσωπικής διαφοράς.

Συνημμένα Αρχεία