ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 – 12/12/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 – 12/12/2018

12 Δεκεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Ασφάλισης

Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4554/18 (Α΄130), ορίζεται ότι: “Βεβαιωμένες
ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν
λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο
(2) ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως
31.12.2016, δύναται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών,
τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν
άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν
επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.”.
Στα πλαίσια της εφαρμογής των ανωτέρω και για την ενιαία αντιμετώπιση εκδόθηκαν οι κάτωθι
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οποίες
ορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων για τους οποίους ισχύουν οι κατά περίπτωση όροι
και προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών, τόκων, προσαυξήσεων ή τυχόν άλλων επιβαρύνσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στο πεδίο εφαρμογή των νέων διατάξεων, εμπτίπτουν :
– Ασφαλισμένοι π.ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π.ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα
(βλέπε σχετ.2)
Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι του π.ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε
περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα
υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον π.ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9
του ν.3050/02 (Α΄214) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846/10 (Α΄66)
και ισχύουν.
Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π.ΟΑΕΕ:

 • οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π.ΟΑΕΕ έως 31/12/2016
 • παράλληλη πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π.ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για
  το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π.ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα
  και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα.
  -Δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΠΕΑΘ που ασφαλίστηκαν στον
  π.ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα (βλέπε σχετ.3)
  Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι δημοσιογράφοι, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση
  του άρθρου 39 του ν.2084/92 (έναρξη ασφάλισης πριν την 1/1/1993), ασφαλισμένοι του π.ΤΣΠΕΑΘ,
  που υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του π.ΟΑΕΕ, ως δημοσιογράφοι με Δελτίο Παροχής
  Υπηρεσιών.
  Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π.ΟΑΕΕ:
 • οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π.ΟΑΕΕ έως 31/12/2016-
 • παράλληλη πλήρης ασφάλιση, (25 ημέρες ασφάλισης), στο π.ΕΤΑΠ-ΜΜΜ/ΤΣΠΕΑΘ για δημοσιογραφικές
  υπηρεσίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π.ΟΑΕΕ. Η
  προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές
  εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα, στο π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ.
  – Νέοι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς (βλέπε σχετ.4)
  Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι “νέοι” ασφαλισμένοι, κατά τη διάκριση του άρθρου 39 του
  ν.2084/92 (έναρξη ασφάλισης μετά την 1/1/1993), οι οποίοι υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση
  δεύτερου φορέα λόγω παράλληλης άσκησης δραστηριότητας.
  Προϋποθέσεις διαγραφής:
 • οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε έναν εκ των δύο φορέων έως 31/12/2016
 • πλήρης ασφάλιση (25 ημέρες ασφάλισης) σε έναν εκ των δύο φορέων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
  για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.
  Προσοχή: Για την εν λόγω κατηγορία δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί η ίδια δραστηριότητα/απασχόληση,
  κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης ασφάλισης.
  Στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, εμπίπτουν ασφαλιστικές
  υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας ή ακόμη κι αν η υπαγωγή
  στην ασφάλιση – του φορέα στον οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών – έχει χωρήσει με δικαστική
  απόφαση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
– Δυνατότητα διαγραφής στις ως άνω περιπτώσεις, παρέχεται για οφειλές έως 31/12/2016, βεβαιωμένες ή
μη
– Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη
ασφάλιση
– Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή
του αντίστοιχου χρόνου
– Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του
παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής
– Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Κατ΄ επέκταση, επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη
πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν
– Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν
καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα


ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων είναι 28/11/2018.
Το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
– Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει
αναρτηθεί για το σκοπό αυτό (link: Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/18).
– Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια Υπηρεσία
ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.
– Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως
την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.
Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης, την εφαρμογή παρακολούθησης και
διαχείρισης των αιτήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών, θα δοθούν με
νεότερο έγγραφο.

Συνημμένα Αρχεία