ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/16.12.2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/16.12.2020

16 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από 1/10/2019 και επανυπολογισμός των συντάξεων.

Για την αναπροσαρμογή και τον επανυπολογισμό των συντάξεων που είχαν
απονεμηθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις και είχαν
αναπροσαρμοστεί και επανυπολογιστεί με βάση τις διατάξεις των άρθ. 14 και 33 του
ν,4387/2016, θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, επειδή τα στοιχεία που προκύπτουν από την
αναπροσαρμογή και τον επανυπολογισμό των συντάξεων αποτυπώνονται από την
1/1/2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, δεν προκύπτει
υποχρέωση των υπηρεσιών απονομής συντάξεων για έκδοση σχετικής απόφασης, παρά
μόνο αποτύπωση των αλλαγών που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό στο
πληροφοριακό σύστημα και στα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεων, με
βάση τις ως άνω οδηγίες.

Συνημμένα Αρχεία